En l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les sinstal·lacions ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades que no permeti la modificació. Les dades mínimes i el format amb què cal enregistrar-les s’estableixen a l’annex 3 de l’ordre AAM/66/2015. Aquestes dades s’han de conservar durant un termini de tres anys. D’acord amb l’Ordre AAM/312/2014, aquesta obligació és exigible a partir del 24 d’octubre del 2015 en zones vulnerables.

Això té una afectació tant pels transportistes, com pels titulars de les explotacions ramaderes i els titulars de les terres receptores dels purins.

Cal recordar que l’incompliment de les normes pot suposar la retallada i/o pèrdua dels ajuts que es perceben, sense descartar possibles sancions.

Les dades mínimes que s’han de registrar en els esmentats equips:

1. Requeriments de traçabilitat del transport i aplicació de les dejeccions ramaderes

Dades necessàries del punt d’origen de les dejeccions.

Les dades mínimes a facilitar referides al punt d’origen de les dejeccions ramaderes en cada transport/aplicació han de ser les següents:

 • Matrícula de la màquina que efectua el transport.
 • Coordenades X i Y del punt de càrrega, amb el sistema de referència ETR89 (o datum WGS84, que és anàleg) i sistema de coordenades UTM 31 N.
 • Data, hora i minut del moment en què es realitza la càrrega.
 • Tipus de material transportat/aplicat: purí/fem/gallinassa/subproducte líquid/subproducte sòlid/altres.
 • Característiques de l’element transportat: kg de nitrogen/kg de fòsfor (com a P2O5)/volum (m3) transportat/pes (t) transportat. Els kg de nitrogen i de fòsfor s’estimen de la manera que es detalla més endavant en aquest mateix annex.

Dades necessàries del punt de destinació de les dejeccions

Les dades mínimes a facilitar referides al punt de destinació de les dejeccions ramaderes en cada transport/aplicació han de ser les següents:

 •  Coordenades X i Y del punt de destinació, amb el sistema de referència ETR89 (o datum WGS84, que és anàleg) i sistema de coordenades UTM 31 N.
 • Data, hora i minut en què s’inicia l’aplicació/descàrrega.
 •  Només en cas d’aplicació agrícola: codi SIGPAC del recinte.
 •  Només en cas de lliurament a gestor de residus: nom del gestor i codi.
 •  Només en cas de lliurament a un centre de gestió de les dejeccions: nom del centre i codi.
 • Només en cas de destinació a una bassa conjunta o altre sistema d’emmagatzematge diferent del d’origen: nom del sistema d’emmagatzematge.

2. Estimació del nitrogen i el fòsfor continguts en les dejeccions ramaderes

Les quantitats de nitrogen contingudes en les dejeccions ramaderes es poden calcular sobre la base del nombre d’animals efectivament criats o mantinguts a l’explotació. La concentració de nitrogen en les dejeccions es pot ajustar en funció del volum o massa d’aquestes realment produït, de millores en l’alimentació que redueixin l’excreció nitrogenada i d’altres factors que siguin rellevants. En tot cas, la persona titular ha de realitzar una estimació de la concentració de nitrogen i fòsfor en les dejeccions ramaderes. Aquesta estimació és vàlida mentre no canviï el tipus de bestiar i sistema de maneig de la granja.

3. Format del fitxer

Els fitxers han de ser de tipus full de càlcul o base de dades, compatibles amb Microsoft Excel o Microsoft Access. Per a cada operació de sortida de dejeccions ramaderes de la granja hi ha d’haver un únic registre al fitxer, en què es consignaran totes les dades referides al punt d’origen i al punt de destinació de l’operació. El nom del fitxer ha de contenir l’any al qual es refereix i la marca oficial, segons el format XXXX_9999XX (per exemple: 2015_6250AG).