Nuclis zoològics

Són nuclis zoològics les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària.

En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

Per a realitzar la inscripció del nucli zoològic  és necessari, entre altres documents, de disposar d’una Memòria de l’activitat que inclogui el projecte d’instal·lació i la llista d’animals, així com la còpia de la llicència municipal o comunicació municipal, segons escaigui. AGRO90 ens oferim a fer tota la documentació necessària per tal de poder fer aquesta inscripció.

 • Titulars d’agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals.
 • Titulars d’instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, entès com a establiment que allotja animals de companyia i on se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació d’animals.
 • Titulars d’establiments de venda i els centres de cria d’animals.
 • Titulars de centres de recollida d’animals.
 • Particulars que facin vendes, cria o altres transaccions amb animals al seu domicili.
 • Particulars que tinguin diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris.
 • Titulars d’instal·lacions que allotgin animals de fauna salvatge perillosa.
 • En queden excloses: les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

El nucli zoològic ha de disposar de:

 • Condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
 • Un emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
 • Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment.
 • Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a l’entorn, les persones i els altres animals.
 • Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne.
 • Instal·lacions que garanteixin unes condicions de confort, durant tot l’any, en l’allotjament dels animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.
 • Sistema d’eliminació d’excrements i orins.
 • Sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
 • Programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari i complir-lo.
 • Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals.
 • Disposar d’un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.
 • Dur un llibre de registre oficial, diligenciat pel Departament, en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la sortida dels animals i les dades de la seva identificació.
 • En el cas de les instal·lacions o centres per al manteniment d’animals de companyia, a més de les dades esmentades, cal fer constar la persona que n’és propietària o posseïdora.
 • Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti d’establiments d’accés públic.
 • Tenir a disposició de l’Administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent.
 • Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Els establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals, a més, han de complir els requisits següents:

 • Dur el llibre de registre i tenir-lo a disposició de l’Administració competent, el qual ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la identificació i la destinació dels animals.
 • Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin -ni els animals que es venen ni els seus progenitors- malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de companyia s’han de vendre esterilitzats, d’acord amb el que preveu l’article 11.3 i 15 del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals, i s’han de vendre identificats els animals per als quals la identificació és obligatòria d’acord amb l’article 15 del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals.
 • Fer constar en el llibre de registre el servei veterinari propi o l’assessorament veterinari extern.
 • Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos, els gats i les fures han d’estar identificats, i també els exemplars d’espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.
 • En les vendes d’animals, lliurar un document en què s’ha de fer constar la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, també s’ha de lliurar un document d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

Els establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics, a més, han de complir els requisits següents:

 • El venedor o la venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i ha d’informar el comprador o la compradora de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no autòctones.
 • La factura de venda ha d’incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la normativa europea, de cada exemplar venut.
 • Les especificacions relatives a l’espècie de l’exemplar, la grandària d’adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi en el document informatiu que s’ha de lliurar al comprador.
 • Els parcs zoològics, a més, han de complir els requisits de la Llei 31/2003 de 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics. S’entén per parc zoològic un establiment públic o privat que, amb independència dels dies en què estigui obert al públic, tingui caràcter permanent i mantingui un o més animals vius d’espècies silvestres per exposar-los.
 • Les instal·lacions que allotgin animals de fauna salvatge perillosa han de complir les normes de seguretat establertes a l’annex de l’Ordre de 23 de desembre de 1991, d’establiment de mesures necessàries per al manteniment d’animals salvatges en captivitat.

 

Projectes realitzats

 • Memòria ambiental en règim de comunicació d’una gossera esportiva al TM Calders
 • Projecte de legalització i construcció d’una gossera a Navès.
 • PAE per la legalització d’una gossera al TM Òdena.
 • Projecte de parc temàtic d’animals a Mura (Bages).
 • Projecte de legalització d’una explotació de cria i pupil·latge de gossos a Sant Salvador de Guardiola (Bages).
 • Projecte d’actuació específica d’un centre per l’ensinistrament de gossos a Moià (Moianès).
 • Projecte de construcció d’un cobert destinat a gossera esportiva i magatzem agrícola  (Moianès).
 • Memòria amb plànols d’un nucli zoològic dedicat a la cria de lloros a Fonollosa (Bages).