Habilitació d’un establiment de turisme rural

Són establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d’una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament així com altres serveis turístics d’acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els establiments de turisme rural són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer, segons el grup i les modalitats i els requisits definits per reglament. Estan situats en el medi rural, aïllats o en nuclis de població de menys de 2000 habitants, integrats en edificacions preexistents anteriors a 1957, respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge.

No són establiments de turisme rural aquells que s’ubiquin en pisos, considerats com a habitatges independents d’un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.

Es distribueixen en dos grups, segons si la persona titular té o no rendes agràries:

 • grup de cases de pagès o establiments d’agroturisme (les té)
 • i grup d’allotjaments rurals (no les té).

Alhora, cadascun d’ells es pot classificar en quatre modalitats: masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

Mitjançant la realització d’aquest tràmit el titular inicia el procediment d’habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s’escau, ja podrà iniciar l’activitat.

Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

 • Els establiments han d’estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d’allotjament en combinació amb altres serveis turístics (entre els quals sempre hi ha d’haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).

 • Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

 • Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l’annex 5 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de Turisme de Catalunya.

 • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

 • Els establiments han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.

 • únic PAS: Presentar la Comunicació d’establiments de turisme rural.

 • Cal DISPOSAR de la Cèdula d’habitabilitat o bé d’un Certificat tècnic per a la posada de funcionament de l’activitat

Últims projectes realitzats

 • Comunicació d’un allotjament rural a Castellbell i el Vilar
 • Projecte bàsic i executiu de la reforma d’una masia destinada a allotjament rural a Sant Feliu Sasserra (Bages)
 • Projecte d’obertura d’una residència-casa de pagès a St. Agustí de Lluçanès (Osona)
 • Projecte d’obertura d’una residència-casa de pagès a Salo, (Bages)
 • Projecte d’obertura de dos allotjaments rurals independents a Les Llosses (Ripollès)
 • Projecte d’obertura d’una residència-casa de pagès a Les Llosses (Ripollès)
 • Projecte d’obertura de tres allotjaments rurals independents a Castellterçol (Vallès Oriental)
 • Projecte d’obertura d’una residència-casa de pagès a Gelida (Alt Penedès).
 • Projecte d’obertura d’una residència casa de pagès a la finca a Borredà (Berguedà)
 • Projecte d’obertura d’una residència casa de pagès a la finca a Vilanant (Alt Empordà)