Benvolguts/des,

L’Ordre ORDRE ARP/210/2017, va establir l’obligatorietat d’enviar dades d’aplicació de dejeccions en temps real al DARP. Aquest enviament de dades s’ha de realitzar utilitzant una de les empreses que ha desenvolupat software per poder fer aquesta funció. Aquesta obligació entrarà en vigor a partir del 19 de març de 2018. 

El Departament vol impulsar la utilització de noves tecnologiesper tal de realitzar una millor gestió de les dejeccions ramaderes des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic; d’altra banda millorar les possibilitats de realitzar controls.

Per aquest motiu s’ha realitzat una col·laboració publico-privada, mitjançant la qual hi ha empreses de software que han desenvolupat eines per realitzar una traçabilitat de la gestió de dejeccions que obre moltes possibilitats de millora i que alhora enviarà les dades necessàries en temps real a les bases de dades del Departament.

El Departament mantindrà uns estàndards fixos a tot el sistema, que permeten una flexibilitat per tal d’incorporar les millores que la innovació tecnològica i la investigació futura puguin aportar. D’altra banda, assesgurar una concurrència d’empreses òptima per tal de garantir la competència.

Millora en fertilització

Partint de les dades obligatòries que cal presentar al Departament, i utilitzant programaris adeqüats, hi ha la possibilitat d’innovar en la gestió agrària.

A continuació s’enumeren unes quantes oportunitats de millora que es poden assolir en funció de les necessitats i la iniciativa de cada ramader/agricultor/empresa:

  • Planificar la fertilització: tenint identificat el banc de terres i la gestió quant a aplicacions ramaderes realitzades, es podria fer una planificació de la fertilització que es vol dur a terme en el futur immediat.
  • Introduir criteris d’eficiència, distància i costos en la gestió. Optimitzant rutes i ordres de feina a operaris, si fos el cas.
  • Quantificar les unitats fertilitzants aportades i establir un preu unitari de servei.
  • Reduir molt la feina administrativa en l’emplenament del “llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats” així com el “llibre de gestió de dejeccions”.
  • Generar factures, albarans i informes tècnics, per totes les parts implicades en el sistema (agricultors, ramaders, transportistes…)
  • Avaluar els costos que es deriven de la gestió de les dejeccions ramaderes.
  • Tots aquells aspectes on el fet de tenir la traçabilitat realitzada permeti obtenir una millora.

Empreses de software

En aquest apartat s’indiquen quines empreses de software han comunicat que disposen d’aplicacions informàtiques per realitzar traçabilitat GPS i poder aportar les dades en temps real al Departament, complint amb les especificacions tècniques que el Departament d’Agricultura ha establert.

Normativa

ORDRE ARP/210/2017, de 8 de setembre,
per la qual es modifica l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació. (DOGC núm. 7456 – 18/09/2017)

ORDRE AAM/66/2015, de 25 de març,
per la qual es modifica l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació. (DOGC núm. 6844 – 02/04/2015)

ORDRE AAM/312/2014, de 15 d’octubre,
per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació. (DOGC núm. 6734 – 23/10/2014)

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/pla-us-gps-fertilitzacio/