Passos per obrir un obrador

 • INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA. L’Ajuntament mirarà que l’ÚS sigui compatible amb el planejament vigent (encara que no hi hagi una nova edificació).- En el cas que l’activitat no estigui prohibida en el planejament però tampoc estigui expressament contemplada, farà falta un resolució de la Direcció General d’Urbanisme (pot tardar fins i tot un any).- Si l’activitat es troba a menys de 100 metres d’un curs d’aigua: demanar AUTORITZACIÓ a l’ACA.
 • Si l’activitat es troba a menys de 100 metres d’una carretera: demanar AUTORITZACIÓ al MOPU, Departament de Territori i Sostenibilitat o Diputació (segons titular de la carretera).

Demanar LLICÈNCIA AMBIENTAL. En funció del volum de l’activitat aquesta serà:

 • ANNEX I – Demanar Autorització ambiental. Es necessita Projecte + Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística + Informe de compatibilitat urbanística, entre altres. Atorga la llicència el Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • ANNEX II – Demanar Llicència ambiental. Es necessita Projecte bàsic amb estudi ambiental + Informe de compatibilitat urbanística. Atorga la llicència l’Ajuntament.
 • ANNEX III – Fer la Comunicació a l’Ajuntament. Es necessita Projecte bàsic amb estudi ambiental + Informe de compatibilitat urbanística. Es podrà iniciar l’activitat després de presentar-lo sota la responsabilitat del tècnic i promotor. Atorga la llicència l’Ajuntament.

En el projecte es tindran en compte els aspectes de (cadascun té normatives pròpies):

– Incidència ambiental (si es troba dins de EIN, Àrees protegides, Risc Geològics, etc.)
– Aigües (RDL 1/2001, RD 849/1986)
– Residus i emissions (DL 1/12009, Llei 22/1983, D 322/1987)
– Soroll i vibracions (Llei 16/2002)
– Contaminació lluminosa (Llei 6/2001), D 82/2005)
– Risc d’accidents majors.

 • RISC D’INCENDIS (Normativa: 3/2010, CTE DB SI, RD 2267/2004).
 • Equipar a l’activitat de sistemes passius/actius de protecció.
 • Un cop es disposa de l’informe de compatibilitat urbanística i informe favorable de l’activitat.
 • La llicència l’atorga l’Ajuntament.
 • Normativa de referència: POUM, NNSS, CTE.
 • INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (RD 842/2002)
 • FRED (RD 3099/1977)
 • EQUIPS A PRESSIÓ (RD 2060/2008)
 • INSTAL·LACIÓ DE GAS (RD 919/2006)
 • DIPÒSITS DE GASOIL (RD 2085/1994)
 • Normativa de referència: R 178/2002, R 852/2004, R 853/2004, R 2073/2005, RD 640/2006, RD 202/2000.
 • Obtenir RSIPAC – Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, l’atorga el Departament de Salut (tràmits davant OGE).
 • RGS – Registre General Sanitari, l’atorga el Ministeri de Sanitat (tràmits davant OGE).
 • Establir un Sistema d’autoprotecció (APPCC).
 • Donar d’alta el centre de treball davant del Departament de Treball.
 • Elaboració de Pla de seguretat.
 • Disposar de Servei de prevenció de riscos laborals.
 • Normativa de referència: Llei 31/1995, RD 39/1997, RD 486/1997.
 • Obtenir el Registre d’Indústries Agràfies i Alimentàries de Catalunya (RIIAC). Tramitació davant l’OGE (D 302/2004)
 • Obtenir el carnet d’artesà (s’ha de demostrar experiència) (voluntari) (Llei 14/2003, D 285/2006).
 • Obtenir logo de producte de proximitat (voluntari).

Tenir en compte que:

 • Es faran controls periòdics de l’activitat.
 • S’ha de fer un seguiment del Pla d’autoprotecció i punts crítics (APPCC).
 • S’ha de fer un seguiment de la normativa d’etiquetatge.
 • Seguiment i desplegament del Pla de seguretat (si hi ha treballadors).
 • Fer revisions i renovacions de llicències ambientals i permisos.
 • Per revisions periòdiques de les instal·lacions industrials.
 • Inspeccions dels organismes de salut, treball, DAAM, ACA…