Avui s’ha publicat l’ORDRE ARP/19/2017, de 8 de febrer, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2017. El termini de presentació finalitza el 2 de maig de 2017.

Recordem que les persones que estan obligades a fer la DUN són:

 1. Els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds d’ajuts relacionades en l’annex 1.
 2. Les entitats o agrupacions d’agricultors que no siguin titulars d’explotacions agràries i que han de realitzar
  algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1.
 3. Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola.

La presentació de la DUN és opcional per als titulars següents:

 1. Les persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic
  privat.
 2. Les persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrites en el Registre Oficial d’Empreses
  Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o
  animal i que presentin la corresponent declaració anual de cultius.
    

Ajuts relacionats amb l’Annex 1: 

A) Sol·licitud única i tràmits específics

A.1 Règim de pagament bàsic:

1. Ajut pagament bàsic.
2. Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
3. Pagament complementari per als/les joves agricultors/es.
4. Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.
5. Cessions de drets de pagament bàsic.

A.2 Règim simplificat per als petits agricultors

1. Ajut Règim simplificat per als petits agricultors.

A.3 Ajuts associats per als agricultors

1. Ajut associat al cultiu de l’arròs.
2. Ajut associat als cultius proteics.
3. Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
4. Ajut associat als llegums de qualitat.
5. Ajut associat al tomàquet per a indústria.
6. Ajut als fruits de closca.

A.4 Ajuts associats per als ramaders

1. Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
2. Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix.
3. Ajut associat per les explotacions de boví de llet.
4. Ajut associat per les explotacions d’oví.
5. Ajut associat per les explotacions de cabrum.
6. Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i que no disposen
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
7. Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials el 2014 i que no disposen
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
8. Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i que no disposen
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
9. Ajut excepcional al sector lacti.

A.5 Ajuts associats a CGE

1. Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es.
2. Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
3. Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
4. Ajut a la diversificació agrària.
5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
6. Pràctiques agroambientals.

a) Gestió sostenible de zones humides.
b) Gestió i recuperació de prats de dall.
c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.
d) Apicultura per a la millora de la biodiversistat.
e) Sistemes alternatius a la lluita química.
f) Producció integrada.
g) Conservació de races autòctones.
h) Gestió de la fertilització.

A.6 Sol·licitud d’ajut de desenvolupament rural establertes dins de l’àmbit del sistema integrat d’altres
comunitat autònomes.
B) Altres tràmits específics

a) Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o modificació de la qual ja està qualificada.
b) Sol·licitud de modificació de SIGPAC.
c) Sol·licitud d’inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries.
d) Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).
e) Declaració de productes genèticament modificats.
f) Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
g) Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya.
h) Declaració per l’actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de Denominacions
d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no
vínics.
i) Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya.
j) Itinerari formatiu.
k) Declaració de pastures oví cabrum per càrrega ramadera ajut compensació zones amb limitacions.
l) Notificar les dades de l’explotació agrícola a efectes de la inscripció o actualització de dades al Registre
General de la Producció Agrícola.
m) Sol·licitud de renúncia al règim de petits agricultors.
n) Acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’un activitat agrària per a la inscripció de
maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

C) Altres ajuts vinculats a la DUN

La presentació de la DUN també serà un requisit indispensable per a les sol·licituds dels ajuts següents:

a) Ajut a la reestructuració i la reconversió de la vinya.
b) Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu.
D) Qualsevol altre ajut, declaració o tràmit que es faci públic i/o que s’estableixi durant l’any en curs

 

 

Documents adjunts