Aquest és un ajut desvinculat de la producció que percebrà qui disposi de drets de pagament base (DPB).

Consideracions

  • Els actuals Drets de Pagament Únic (DPU) han deixat d’existir el 31.12.2014.
  • S’assignaran Drets de Pagament Base (DPB) als agricultors i ramaders que van percebre ajuts directes el 2013.
  • Per a poder rebre DPB per assignació o transferència caldrà: ser agricultor actiu i mantenir activitat agrària en la totalitat de l’explotació.

Nombre de drets assignats

El nombre de DPB assignats serà, a priori, el valor més petit entre les hectàrees admissibles declarades el 2015 i 2013.

1 dret de pagament base (DPB) = 1 hectàrea admissible 

Exemple:

  • Hes admissibles al 2015=100, Hes 2013=200 —> 100 drets
  • Hes admissibles al 2015=200, Hes 2013=100 —> 100 drets

Per cobrar aquest pagament, com a mínim has de declarar 0.2 ha admissibles.

1 DPB no utilitzat durant 2 anys es retira a favor de la reserva nacional.

Quan t’assignin els drets (aproximadament serà a partir de setembre) aquests tindran una etiqueta que t’informarà de quina regió són.

Què vol dir “hectàrea admissible”?

  • Superfícies agràries de l’explotació, incloses les superfíces plantades de plantes forestals de rotació curta, que s’utilitzin per a una activitat agrària. Inclou el guaret.
  • Pastures (la superfície ho indica el seu coeficient de pastura). S’ha establert que només s’assignaran DPB en pastures si el sol·licitant és titular d’una explotació que consti d’alta en el SIR (Sistema d’Informació Ramadera).
  • NO són admissibles: les superfícies no pasturables, boscos i activitats no agràries.

Tipus de drets

Es pot tenir diferents tipus de drets,  ja que els drets poden tenir valors unitaris diferents en funció de l’origen dels imports (conreus de secà, conreus de reg, conreus permanents i pastures) i de la comarca agrària on es situïn les superfícies.  Això significa que un agricultor pot tenir DPB de diferents valors (de diferents regions).

Valor unitari de cada dret

El valor dels DPB assignats el 2015 vindrà determinat per l’ajut de Pagament Únic percebut el 2014, ajustat al percentatge determinat pel Pagament Base i, quan s’escaigui, aproximadament el  50% de la prima vaca alletant 2014, i les superfícies admissibles.

El valor unitari dels DPB que s’assignaran a cada productor en 2015, anirà convergint (a l’alça o a la baixa), per aproximar-se al valor mig de la regió a la que pertanyi. El procés  convergència es farà de manera proporcional durant els anys 2015 a 2019. Al final d’aquest procés el valor unitari dels DPB d’una mateixa regió no haurà de ser inferior al 60% del valor mig de la regió. Així mateix, els DPB que convergeixin a la baixa, no hauran de perdre més d’un 30% del valor unitari inicial.