Totes les explotacions agrícoles, per tal de cobrar aquest ajut (30% dels pagaments directes) han de complir unes pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient. Es considera que ja compleixen aquests requisits de per sí:

 • les superfícies de conreus permanents (fruiters, vinya…)
 • les superfícies d’agricultura ecològica
 • les explotacions amb <10 ha de terra de conreu: terra arable (TA) + horta (HR)  +  hivernacles (IV)

La resta, han de complir aquestes 3 condicions:

 1. Diversificació de conreus
 2. Manteniment de pastures
 3. Superfícies d’interès ecològic (SIE)

1. Diversificació de conreus

 • Si la suma de superfícies de terra de conreu (TA+HR+IV) està entre 10 i 30 ha —> 2 conreus diferents (el principal ha de ser inferior al 75%).
 • Si la suma de superfícies de terra de conreu (TA+HR+IV) és més gran de 30 ha —> 3 conreus diferents (el principal ha de ser inferior al 75% i la suma de dos conreus no ha de superar el 95%).

Què vol dir “diferent conreu”?

 • Conreus de diferent gènere botànic o espècie en el cas de Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae.
 • Guaret.
 • Herba o altres farratges herbacis, que es troben a les pastures de forma natural, o bé barreja de llavors per a pastures o prats de dall.

Excepcions:

Es dona per feta la diversificació de conreus si compleixes alguna de les excepcions següents:

 • Tenir una superfície d’herba o altres ferratges herbacis i/o guaret > 75% superfície de terres de conreu (TA+HR+IV), sempre que la resta sigui <30ha.
 • Tenir una superfície de pastures permanents i/o herba i/o arròs > 75% tota la superfície admissible, sempre que la resta sigui <30ha. (Ull! en aquest cas si hi ha conreus permanents també és comptabilitzen, doncs és superfície admissible).

2. Manteniment de pastures

 • A nivell regional/nacional  la relació entre pastures permanents i total de superfície agrària declarada a les sol·licituds no podrà disminuir més del 5% al llarg dels anys. Si no es cumpleix aquesta condició, l’agricultor que hagi disminuit la seva superfície de pastures (p.ex. per fer camps de conreu) podria ser sancionat.
 • A Catalunya es considera que aquelles pastures situades en Xarxa Natura 2000 són mediambientalment sensibles. En aquests casos, només es podran fer les actuacions mínimes necessàries per al seu manteniment (no llaurar ni convertir, únicament desbrossar).

3. Superfície d’interès ecològic (SIE)

 • Si la  suma de superfícies de terra de conreu (TA+HR+IV)  és > de 15 ha —> s’haurà de tenir un 5% de superfície de guaret o bé un 7.14% de superfície de conreus fixadors de nitrogen.

Exemple: una explotació de 100 ha de terra de conreu, ha de complir amb 5 ha de superfície d’interès ecològic. Si són de guaret, es corresponen a 5 ha. Si són de lleguminoses, es corresponen a 7,14 ha. Si és una proporció de guaret i lleguminoses, caldrà tenir en compte el coeficient per les superfícies de lleguminoses).

Les lleguminoses que tenen consideració de SIE són:

 • Lleguminoses gra per al consum humà o animal: mongeta, cigró, llentia, pèsol, faves, favons, tramús o llobí, veça, erbs, guixes, guixons, moreu i fenigrec (NO la soja).
 • Lleguminoses farratgeres: alfals o userda, veça, trepadella i sulla.

Aquestes lleguminoses, a l’efecte d’aprofitar la fixació del nitrogen al sòl, han d’anar seguides en la rotació de conreus, per cultius que aprofitin aquest nitrogen, no està permès deixar a continuació, les terres en guaret.

Les SIEs estaran situades a les terres de conreu i no es comptabilitzaran en superfícies declarades com pastures permanents o com cultius permanents.

La barreja de llavors  (p.ex. lleguminoses i cereal, com veça + civada) no computa.

El guaret ha d’estar 9 mesos d’octubre a setembre sense aprofitament agrari (tampoc pasturatge).

Estan exemptes de la declaració de superfícies d’interès ecològic (SIE):

 • les explotacions on més del 75% de les terres de conreu s’utilitzin per produir herba o altres farratges herbacis o es deixin en guaret, o una combinació d’ambdós, i on la resta de terres de conreu no superi les 30 hectàrees.
 • les explotacions on més del 75% de la superfície admissible (terres de conreu, pastures permanent o conreus permanents) s’utilitzi per pastures permanents o per la producció d’herba o altres farratges herbacis, o cultiu inundat de l’arròs, o una combinació d’aquests i la resta de superfície no superi les 30 hectàrees.