Aquest any és any d’assignació de drets de pagament base, assignació que es farà en base a la declaració 2015. Això implica que:

 1. D’una banda els productors han de complir uns requisits per accedir al règim:

  • Agricultor actiu AA (complir el 80-20). Els ingressos agraris es miren amb la declaració de la renda, per tant, per solucionar el no compliment del 80-20 s’havia de revisar les rendes (molts productors no posaven com a ingressos agraris les subvencions, i per això han tingut que fer una complementària). Si s’ha adjuntat documentació abans del 15 d’octubre, les incidències estaran resoltes, no rebran carta d’incidències, i entren al pagament de la bestreta. Si s’ha presentat a posteriori o no s’ha presentat encara poden presentar al·legació.
  • Activitat agrària: Hi havia dues casuístiques:
    • Els que tenien alguna activitat inclosa a la llista negativa, tot i tenir també l’agrària. Aquests, si podien demostrar l’activitat agrària, mitjançant una carta que se’ls va enviar, podien sortir de la llista negativa i, per tant, podien complir el requisit. Si ja s’ha presentat la documentació per acreditar l’activitat agrària abans del 15 d’octubre, també està resolta la incidència, no rebran carta, i entren al pagament de la bestreta. Si s’ha presentat a posteriori o no s’ha presentat encara poden presentar al·legació.
    • Els que tot i ser agraris, no tenien ben informatitzat el codi a Hisenda. Aquests només havien d’anar a Hisenda a informatitzar el codi i un cop el DARP comprovaria les dades posteriorment (última comprovació feta el 24/10/15) i si ja estava informatitzat el codi incidència resolta i no rebran carta, els que ho hagin fet després o no ho hagin fet rebran carta.

2. I d’altra banda, les superfícies declarades a la DUN han de ser correctes. Les incidències detectades en controls (administratius i sobre terreny) ja es van resoldre en el seu moment a l’estiu (duplicitats, renúncies, …) però per poder-li informar al productor que la superfície que va declarar a la DUN finalment no és la que s’ha considerat per l’assignació dels drets, el DARP ha decidit informar aquestes incidències (que són incidències com cada any, però fins ara no hi havia hagut la necessitat d’informar-les). En molts casos les incidències ja estan resoltes i no s’haurà de fer res, però en altres sí que es poden arreglar, i per això el DARP dóna la possibilitat de presentar una al·legació.

Exemples:

Una duplicitat per sobredeclaració resolta a l’estiu a l’oficina comarcal. El productor que ho va declarar correctament no rebrà carta d’incidències. El productor que va renunciar a la part que no li corresponia rebrà la carta d’incidència, perquè indica que el seu expedient ha tingut una incidència, però com ja està resolta no cal que presenti res.

Un altre cas seria els que han marcat l’ajut de PB en recintes de pastures (PR) sense tenir explotació ramadera. Aquest any no s’assignen drets en superfícies de pastures si no es disposa de codi REGA, per tant, surt com a incidència, tot i que no s’ha de fer res, perquè realment no s’hauria d’haver marcat aquest ajut en aquests recintes.

Canvis d’usos. En alguns casos, parcel·les de 0,50ha, p.ex., s’ha fet un canvi d’ús de TA a fruiters. I la carta d’incidències informa que 0.05 no s’ha acceptat el canvi. Hem de revisar si és que hi ha un marge i per això no han acceptat el 100% el canvi, o si és un error. Si és un error, es pot presentar una al·legació per justificar-ho.

El mateix amb els canvis de secà – regadiu. Si surten a la carta d’incidències, és perquè no s’ha acceptat la modificació. En cas què realment sigui regadiu, es pot presentar una al·legació justificant que és de regadiu.

Les úniques incidències que exclouen del pagament de la bestreta que es farà ara al desembre són les del primer punt (AA i activitat agrària) ja que si no es compleixen aquests requisits no tens accés al sistema de pagament base. Per això és molt important tornar a revisar els productors que estiguin en aquestes casuístiques.

Alguns ja han presentat la documentació justificativa al Departament, però si s’ha presentat després del 30 d’octubre, ja no consten al fitxer dels productors que se’ls farà l’assignació provisional i pagament de la bestreta ara al desembre. Això no vol dir que quedin exclosos, ja que entraran a l’assignació definitiva a l’abril. Si s’està segur que s’ha presentat correctament la documentació, ara, tot i rebre la carta, no cal que la tornin a presentar, encara que us recomanem presentar una al·legació dient que en tal data es va presentar la documentació que justifica el compliment del requisit i que es torni a adjuntar.

Pel que fa als productors amb activitat agrària que havien d’anar a Hisenda a informatitzar el codi, l’última consulta que ha fet el DARP a Hisenda ha estat el dia 23/11/15, per tant, tots aquells que hagin anat a arreglar-ho abans d’aquesta data ja no rebran la carta d’incidències perquè ja ho tindran resolt.

La resta d’incidències (referents als controls administratius i sobre terreny), no exclouen del pagament de la bestreta, sinó que impliquen que només es pagarà la superfície comprovada. En un altre comunicat us tornarem a recordar el tema de les sobredeclaracions, que ja es va informar a l’octubre, però cal tornar a explicar.

Pel que fa als controls sobre terreny i administratius, el DARP ha designat un codi d’incidència. Segons el tipus poden penalitzar o no.

En breu us enviarem un fitxer Excel amb el llistat de tots els vostres productors que tenen alguna d’aquestes incidències que us hem explicat, per tal que pugueu fer-ne el seguiment.

En el fitxer es diferencien les tres tipologies d’incidències, tal i com us dèiem:

  • No es va poder determinar la condició d’agricultor actiu. Aquests estan exclosos del proper pagament.
  • No es va poder determinar quina activitat empresarial realitzen. Aquests estan exclosos del proper pagament.
  • Afectats per determinats tipus de controls administratius i sobre el terreny. Aquests entraran tots en el procés de pagament i es veuran afectats en funció del tipus d’incidència (S’adjunta un quadre amb indicació de si la incidència és o no penalitzable).

Us adjuntem també el model de carta d’informació d’incidències.

Descripció d’incidències:

imatge-51

Documents adjunts