FASE D’INICI

1. TRAMITACIÓ URBANÍSTICA

INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA. L’Ajuntament mirarà que l’ÚS sigui compatible amb el planejament vigent (encara que no hi hagi una nova edificació).- En el cas que l’activitat no estigui prohibida en el planejament però tampoc estigui expressament contemplada, farà falta un resolució de la Direcció General d’Urbanisme (pot tardar fins i tot un any).- Si l’activitat es troba a menys de 100 metres d’un curs d’aigua: demanar AUTORITZACIÓ a l’ACA.
– Si l’activitat es troba a menys de 100 metres d’una carretera: demanar AUTORITZACIÓ al MOPU, Departament de Territori i Sostenibilitat o Diputació (segons titular de la carretera).

2. TRAMITACIÓ AMBIENTAL

Demanar LLICÈNCIA AMBIENTAL. En funció del volum de l’activitat aquesta serà:

– ANNEX I – Demanar Autorització ambiental. Es necessita Projecte + EIP + Informe de compatibilitat urbanística, entre altres. Atorga la llicència el Departament de Territori i Sostenibilitat.

– ANNEX II – Demanar Llicència ambiental. Es necessita Projecte bàsic amb estudi ambiental + Informe de compatibilitat urbanística. Atorga la llicència l’Ajuntament.

– ANNEX III – Fer la Comunicació a l’Ajuntament. Es necessita Projecte bàsic amb estudi ambiental + Informe de compatibilitat urbanística. Es podrà iniciar l’activitat després de presentar-lo sota la responsabilitat del tècnic i promotor. Atorga la llicència l’Ajuntament.

En el projecte es tindran en compte els aspectes de (cadascun té normatives pròpies):

– Incidència ambiental (si es troba dins de EIN, Àrees protegides, Risc Geològics, etc.)
– Aigües (RDL 1/2001, RD 849/1986)
– Residus i emissions (DL 1/12009, Llei 22/1983, D 322/1987)
– Soroll i vibracions (Llei 16/2002)
– Contaminació lluminosa (Llei 6/2001), D 82/2005)
– Risc d’accidents majors.

3. TRAMITACIÓ PREVENCIÓ D’INCENDIS

– RISC D’INCENDIS (Normativa: 3/2010, CTE DB SI, RD 2267/2004)
– Equipar a l’activitat de sistemes passius/actius de protecció.

4. TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES

– Un cop es disposa de l’informe de compatibilitat urbanística i informe favorable de l’activitat.
– La llicència l’atorga l’Ajuntament.
– Normativa de referència: POUM, NNSS, CTE.

5. TRAMITACIÓ INDUSTRIAL

– INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (RD 842/2002)
– FRED (RD 3099/1977)
– EQUIPS A PRESSIÓ (RD 2060/2008)
– INSTAL·LACIÓ DE GAS (RD 919/2006)
– DIPÒSITS DE GASOIL (RD 2085/1994)

6. TRAMITACIÓ DE SALUT

– Normativa de referència: R 178/2002, R 852/2004, R 853/2004, R 2073/2005, RD 640/2006, RD 202/2000.
– Obtenir RSIPAC – Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, l’atorga el Departament de Salut (tràmits davant OGE).
RGS – Registre General Sanitari, l’atorga el Ministeri de Sanitat (tràmits davant OGE).
– Establir un Sistema d’autoprotecció (APPCC).

7. TRAMITACIÓ SEGURETAT LABORAL

– Donar d’alta el centre de treball davant del Departament de Treball.
– Elaboració de Pla de seguretat.
– Disposar de Servei de prevenció de riscos laborals.
– Normativa de referència: Llei 31/1995, RD 39/1997, RD 486/1997.

8. TRAMITACIÓ D’AGRICULTURA

– Obtenir el Registre d’Indústries Agràfies i Alimentàries de Catalunya (RIIAC). Tramitació davant l’OGE (D 302/2004)
– Obtenir el carnet d’artesà (s’ha de demostrar experiència) (voluntari) (Llei 14/2003, D 285/2006).
– Obtenir logo de producte de proximitat (voluntari).

 

FASE DE FUNCIONAMENT

Tenir en compte que:

– Es faran controls periòdics de l’activitat.
– S’ha de fer un seguiment del Pla d’autoprotecció i punts crítics (APPCC).
– S’ha de fer un seguiment de la normativa d’etiquetatge.
– Seguiment i desplegament del Pla de seguretat (si hi ha treballadors).
– Fer revisions i renovacions de llicències ambientals i permisos.
– Fer revisions periòdiques de les instal·lacions industrials.
– Inspeccions dels organismes de salut, treball, DAAM, ACA…