Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR)

Les explotacions ramaderes i les plantes de tractament han de disposar d’un pla de gestió de dejeccions. AGRO90 té molta experiència en redactar Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR) com a tècnics habilitats  per als nostres clients.

En aquest pla ha de quedar degudament justificada la gestió de les dejeccions i el nitrogen procedent de l’explotació.

Aquest pla de gestió és un dels requeriments establerts a la Llei Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Les explotacions ramaderes, en funció d’aquesta llei, poden estar incloses en els següents règims d’intervenció ambiental:

 • Autorització ambiental (Annex I)
 • Llicència ambiental (Annex II)
 • Comunicació (Annex III)

Els plans de gestió poden ser individuals (per a una sola explotació) o conjunts (en cas que diverses explotacions gestionin les dejeccions de manera conjunta).

El Pla de gestió de dejeccions ramaderes (PG) ha de ser elaborat, per part dels tècnics externs a l’Administració com AGRO90, a través de l’aplicació informàtica GDN, i s’ha de presentar, en funció del règim d’intervenció ambiental: al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Annex III), a l’ajuntament (Annex II) o al Departament de Territori i Sostenibilitat (Annex I). Els  plans conjunts es presenten sempre al DARP.

En el cas dels plans de gestió individuals d’explotacions ramaderes incloses en els annexos I o II, l’ajuntament o el DTES trameten el Pla de gestió de dejeccions ramaderes al DARP perquè emeti l’informe preceptiu i vinculant.

En el cas dels plans d’explotacions ramaderes incloses en l’annex III, si fan modificacions que incrementin en més de 7.000 kg el nitrogen generat anualment amb les dejeccions, s’ha de sol·licitar un informe al DARP, amb anterioritat a realitzar la comunicació a l’Ajuntament. En cas contrari, és suficient una comunicació sempre que el pla estigui realitzat per un tècnic habilitat pel DARP.

Subjectes obligats:

 • Qui té l’obligació de portar llibre de gestió (Explotacions ramaders comercials)

Exempts:

 • Autoconsums
 • Explotacions petites que generen menys de 500 kg N intensiu
 • 100% extensives

Subjectes obligats :

 • Tots aquells obligats a portar llibre de gestió segons el Decret 153/2019

Subjectes obligats:

 • Tots els titulars de centres de gestió són subjectes obligats.

En tots els casos, abans de la tramitació per part del DARP, s’ha d’haver efectuat el pagament d’una taxa:

 • Per a les explotacions ramaderes incloses en l’annex I: 200 euros.
 • Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex II: 100 euros.
 • Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex III, que generin mes de 7.000 kg de nitrogen, o que facin ampliacions que incrementin en més de 7.000 kg el nitrogen generat anualment amb les dejeccions: 50 euros.
 • Per la resta d’explotacions: 15 euros.
 • En el cas d’un pla conjunt, la quota és la que resulta d’aplicar els criteris anteriors en funció del nombre d’explotacions de cada tipus a què fa referència el pla conjunt o la seva modificació.