Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR)

AGRO90 té molta experiència en redactar Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR) com a tècnics habilitats  per als nostres clients.

El 25 de juliol va entrar en vigor el Decret 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables per nitrats.
Aquesta nova normativa introdueix modificacions molt importants en relació als plans de gestió de dejeccions ramaderes, com ara les dosis màximes de dejeccions admissibles en les terres aportades al pla, el concepte de nitrogen de referència (N-ref) o les limitacions a les ampliacions de bestiar en zones vulnerables. Els plans de gestió que es presenten a partir d’ara han de complir, necessàriament, els criteris del nou Decret 153/2019.

El Decret 153/2019 regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, estableix mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació deguda als nitrats d’origen agrari. També aprova el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya en compliment de la Directiva de Nitrats.

Les noves normes establertes són aplicables a les tasques de gestió de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es fan a tota Catalunya. Per aquest motiu, és necessari recalcar que hi ha referències del Decret que són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, tret d’aquelles en què s’indica específicament que només ho són per a zones vulnerables.

El nou Decret exigeix entre altres:

 • Exigeix l’assessorament de fertilització.
 • Els caps de setmana no es podrà fertilitzar a menys de 500 metres.
 • Es podrà fer emmagatzematge a destinació (els centres de gestió), la maduració a destinació i l’ampliament temporal, per tal de millorar la fertilització.
 • Es portarà a terme una verificació de l’estat de les basses. Per fer aquest verificació caldrà buidar la bassa i no caldrà un tècnic habilitat.
 • Ús del conductímetre.
 • Prohibició del ventall.
 • Ús del GPS.
 • Desaparició dels plans conjunts.
 • Pel que fa al seguiment i control, han recordat que es mantindrà el llibre de gestió, s’estableix la declaració anual i l’ús del GPS i es reforçarà el pla de control.

Els ramaders hauran de declarar: la generació de N en Kg, els tractaments, i els destinataris junt amb la quantitat entregada ( Kg de N + t o metres cúbics). La declaració anual es podrà realitzar a través de la plataformes telemàtica DAN.

La DECLARACIÓ ANUAL és una aplicació web que permet al subjectes obligats, titulars d’explotacions ramaderes, d’explotacions agrícoles i centres de gestió presentar la declaració relativa a l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent.

Aquesta declaració s’ha de presentar dins del darrer trimestre de cada any. Les declaracions són registrades en un sistema informàtic que permet la verificació i la realització de comprovacions creuades entre les declaracions i amb el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya.

La declaració la pot fer el subjecte obligat directament o el seu tècnic de referència; en cas de no tenir-ne, el pot autoritzar mitjançant el tràmit electrònic.

Titulars d’explotacions ramaderes

Subjectes obligats:

 • Qui té l’obligació de portar llibre de gestió (Explotacions ramaders comercials)

Exempts:

 • Autoconsums
 • Explotacions petites que generen menys de 500 kg N intensiu
 • 100% extensives

 

Titulars d’explotacions agrícoles:

Subjectes obligats any 2019:

 • Tots aquells obligats a portar llibre de gestió segons el Decret 136/2009

Subjectes obligats a partir de l’any 2020:

 • Tots aquells obligats a portar llibre de gestió segons el Decret 153/2019

 

Titulars de centres de gestió

Subjectes obligats:

 • Tots els titulars de centres de gestió són subjectes obligats.