Per què s’ha de fer un PTGC?

  • Facilitar i ordenar la gestió de les espècies cinegètiques i de les àrees de caça.
  • Fomentar les poblacions de les espècies cinegètiques i ordenar-ne l’aprofitament.
  • Afavorir les poblacions de les espècies protegides i el funcionament correcte dels ecosistemes en general.

Qui està obligat a tenir un PTGC?

Tots els titulars de les àrees de caça que vulguin realitzar un aprofitament cinegètic en la seva àrea de caça.

Com es pot presentar un PTGC?

  • Individualment per a cada àrea de caça.
  • Les àrees privades i locals de caça de caça major poden presentar un pla conjunt entre dues o més àrees, sempre que siguin confrontants en més d’un 25% del perímetre i formin part d’una mateixa unitat paisatgística i biològica. L’autorització d’aprofitament serà per a les mateixes espècies.
  • Les àrees privades de caça de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta i a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit que tinguin autoritzat l’aprofitament de la cabra hauran de realitzar un PTGC conjunt i ser considerades com a una unitat.

Quina és la vigència d’un PTGC?

La durada d’un PTGC és de quatre anys, a excepció de les reserves nacionals de caça (RNC) i de les zones de caça controlada (ZCC) que és d’un any. Si l’aprofitament ha estat concedit mitjançant adjudicació o subhasta, la vigència del PTGC serà la mateixa que la del contracte. S’haurà de demanar la renovació del PTGC amb quatre mesos d’antelació al termini de la seva vigència.

Excepcionalment es podrà demanar una actualització anual o bianual quan esdevinguin fluctuacions importants en les poblacions de les espècies objecte d’aprofitament cinegètic o en l’hàbitat.

Quan s’ha de presentar un nou PTGC?

S’ha de sol·licitar l’aprovació o la renovació d’un nou PTGC en els casos següents:

  • Quan la superfície de l’àrea de caça augmenti o disminueixi en més d’un 30% i sempre que aquesta variació suposi com a mínim 100 ha.
  • Quan s’incrementi almenys una espècie susceptible d’aprofitament.
  • Quan hi hagi canvi de titularitat d’una àrea de caça s’ha d’aplicar el PTGC aprovat vigent fins que caduqui, excepte en els dos casos anteriors.
  • Quan caduqui l’anterior PTGC.

On s’ha de presentar el PTGC?

Cal emplenar degudament l’imprès de sol·licitud I-4058 i el PTGC I-4041. En cas que es tracti d’un pla conjunt de caça major cal emplenar l’I-4060 i el PTGC I-4061. Posteriorment s’han de presentar a qualsevol oficina comarcal o serveis territorials del Departament de Medi Ambient. Adjuntem models al final d’aquest article.

Des del 7 de juliol de 2004 (Ordre MAH/226/2004, de 16 de juny de 2004) els PTGC han de ser elaborats per un facultatiu compentent i, per tant, signats indicant nom i cognoms i titulació.

D’acord amb el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, des de l’1 d’octubre de 2010, els PTGC no han de ser visats pel col·legi professional respectiu .