Primera instal·lació de persones joves agricultores

Instal·lació de persones joves agricultores com a titulars d’explotacions agràries per contribuir al relleu generacional, a la fixació de la població a les zones rurals i a fomentar la incorporació de les dones. 

Requisits de persones beneficiàries

 • 18 anys a data de sol·licitud i no complir els 41 anys l’any de sol·licitud.
 • Accedir per primer cop a la titularitat d’una explotació agrària:
  • NO si abans de la sol·licitud ha completat l’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Agència Tributària per l’activitat agrària i és o ha estat titular d’explotació.
  • NO quan abans de la sol·licitud en PJ ja és soci i ha materialitzat l’aportació de capital en aquesta explotació.
  • Excepcions: Abans sol·licitud té l’alta a la TSS i l’AT però:
   • És titular explotació amb Renda Unitària de Treball (RUT) <35% de la Renda de Referència (RR), i passa a ser titular d’una explotació agrària prioritària (EAP):
    •  No haver presentat DUN anteriorment, o DUN amb RUT < 35% RR, calculada segons l’annex 4 de l’Ordre DUN, i
    • No haver obtingut declaracions fiscals amb rendiment net > 35% RR
 • Aportar mínim 0,5 UTA a l’explotació on s’instal·la en el termini establert:
  • No >20 hores setmanals fora explotació però es permet màxim 3 mesos anuals per
   sobre aquestes 20 hores.
 • Explotació on s’instal·la: RUT ≥ 35%
 • Adquirir condició AP en el termini establert:
  •  O adquirir condició AA (i no AP) si >50% terres conreu i/o explotació ramadera en Zones Muntanya i/o periurbanes.
 • Adquirir itinerari formatiu en el termini establert.
 • Presentació Pla Empresa mitjançant DUN (amb memòria complementària opcional o amb requeriment DACC)
 • En cas d’instal·lació en entitats associatives:
  • Assolir accions o participacions de capital social ≥ soci majoritari.
  • Formar part dels òrgans de govern.
  • Tenir dret de vot ≥ soci majoritari.
  • Mateixos requisits jove en persona física.
  • La societat on s’instal·la: RUT ≥ 35%

Quantia d’ajuts

PRIMA BASE + INCREMENTS (mínim 22.000 – màxim 100.000 €)

 • Prima base igual per a tots els expedients: 22.000 €.
 • INCREMENTS:
  • EAP PF o PJ i la persona jove aporta la totalitat d’1 UTA: 5.000 €.
  • > 50% terres de conreu i/o explotació ramadera en: ZLN, altres limitacions específiques, XN2000, zones periurbanes (annex 7 ordre CGE): 5.000 €.
  • Contractació 1 UTA mà d’obra assalariada fixa: 10.000 €.
  • Transformació a producció agrària ecològica: 5.000 € si:
   • INICI: La instal·lació és en explotació existent 100% producció convencional.
   • FINAL: Passa a tenir > 50% terres conreu i/o explotació ramadera en producció ecològica.
  • La beneficiària de l’ajut és dona: 3.000 €.
  • Es realitzin accions per acondicionament, classificació, transformació de productes propis i comercialització amb distintiu venda proximitat: fins a 10.000 € si:
   • S’han dut a terme amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut.
   • Despeses diferents de les incloses en algun ajut a la millora de la competitivitat agrària per l’acondicionament, la classificació o la transformació dels productes de l’explotació de l’any de la convocatòria en curs i les tres següents.
   • Cal presentar 3 ofertes aportades en fase de sol·licitud.
   • L’acreditació de la despesa s’aportarà en la fase de 2a certificació.
  • Traspàs extra familiar d’explotacions existents: 10.000 € si:
   • Quan el traspàs es produeixi entre persones que no tenen parentiu de fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat.
   • Cal declarar els codis SIDEAC/REGEPA/REGA de l’explotació o explotacions origen del traspàs.
   • El traspàs ha de representar el total de l’explotació que gestionava la persona traspassant i ha d’assegurar la viabilitat de l’explotació traspassada. (RUT ≥35% RR).
   • Model normalitzat que cal presentar en la sol·licitud d’ajut.
  • Adquisició de capital territorial i/o animals reproductors: fins a 30.000 € si:
   • S’han dut a terme amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut.
   • No es realitzen entre familiars de primer i/o segon grau.
   • Únicament en primeres instal·lacions persona física.
   • Animals reproductors únicament espècies següents: vaquí de carn i llet, oví, cabrum, gallines i altres aus reproductores, equins, conills i abelles per a la producció d’eixams.
   • Animals reproductors: Cal presentar 3 ofertes aportades en fase de sol·licitud.
   • Capital territorial: Si inclou improductius, forestals o altres superfícies no  productives, únicament es considerarà la SAU:
    • En aquests casos cal aportar certificat d’un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el registre oficial corresponent, on consti la SAU (NO és un peritatge, taxació igual que en hipoteques).
   • L’acreditació de la despesa s’aportarà en la fase de 1a certificació:
    • Cal aportar: Escriptura de compra i/o factures compra del bestiar (desapareixen trams convocatòries anteriors o càlculs del necessari per 1 UTA i 35% RR).
  • Si més d’una persona sol·licitant d’aquest ajut s’instal·la en una mateixa explotació, els increments es repartiran de manera proporcional al capital social aportat per cada jove, excepte:
   • Increment EAP PF o PJ i la persona jove aporta la totalitat d’1 UTA: 5.000€.
   • La beneficiària de l’ajut és dona: 3.000 €

Data d’establiment

 • Evitem diferenciar data d’establiment en funció de si s’instal·len com a PF o PJ.
 • La data més antiga entre:
  • La primera alta al règim de la Seguretat Social per l’activitat agrària, excepte quan:
   • Ja està donat d’alta i és titular d’una explotació amb una RUT < 35% RR
  • La data de la resolució favorable de l’ajut.

Pla empresarial

Contingut mínim:

 • Situació inicial de l’explotació agrària.
 • Fases i objectius per el desenvolupament de les activitat de l’explotació.
 • Detalls de les actuacions.
 • Itinerari formatiu (a establir pel DACC)
 • Condicions per exercir el control de l’explotació.
 • Acreditació de la viabilitat tècnica i econòmica

Requisits 1ª certificació

Desvinculació del termini per complir amb la 1a o la 2a certificació respecte de la data d’establiment.

 • REQUISITS 1a CERTIFICACIÓ (30/06/2025, 60% ajut):
  • Alta censal Hisenda.
  • Alta a la SS activitat agrària.
  • Integració a la societat amb capital social mínim (PJ)
  • Assistència i aprofitament 50 h de l’itinerari formatiu.
  •  Qualificació EAP en el cas de joves amb rendiments agraris previs inferiors al 35% RR.
  •  Adquisició capital territorial i/o bestiar reproductor (si escau increment).

Requisits 2ª certificació

 • REQUISITS 2a CERTIFICACIÓ (01/03/2027, 40% ajut):
  • Assoliment del Pla d’Empresa.
  • Assoliment de la totalitat de l’itinerari formatiu o un mínim de 150 h.
   • Si menys 150 h: revocació total.
   • Si almenys 150 h i no totalitat IF: penalització 10% prima total.
   • Si totalitat IF: es cobra 100% prima total.
  • Aportació de les 0,5 UTA mínimes.
  • Assoliment de la condició d’Agricultor Professional.
   • Excepte si s’ha escollit ser només AA en sol·licitud en Z. Muntanya o periurbana.
  • Explotació amb una viabilitat mínima del 35% de la RR
  • Assoliment de resta increments diferents del de capital territorial i/o bestiar.
  • Si escau, comunicació, autorització o llicència ambiental.

Modificació del Pla d’empresa

 • Únicament després de la concessió de l’ajut.
 • Modificació OTE en el moment d’assoliment del Pla d’Empresa (2a certificació):
 • Modificacions menor entitat que no afectin a la viabilitat mínima degudes a:
  • Variació en la distribució dels cultius i/o ramaderia previstos inicialment,
  • o degudes a l’ampliació del tipus de cultius i/o ramaderia,
  • o degudes a modificacions en les UTA del jove, sempre que es mantingui les 0,5 UTA i no afecti a la puntuació mínima.
  • La certificació favorable ja reconeix la validesa tècnica i econòmica de la modificació.
 • Modificacions major entitat degudes a:
  • Variacions relacionades amb les actuacions programades, o degudes a modificacions en les produccions.
  • El serveis tècnics del DACC valoraran si aquestes modificacions poden acceptar-se i s’emetrà una nova resolució.
 • Sempre cal comunicar aquests canvis del pla d’empresa abans de la seva realització efectiva.

Compromisos persones beneficiàries

 • Durant 5 anys a comptar des de la data de concessió:
  • Mantenir activitat agrària en l’explotació.
  • Mantenir explotació amb RUT ≥ 35% RR.
  • Mantenir l’aportació mínima 0,5 UTA a l’explotació on s’instal·la.
  • Mantenir la condició d’AP o mantenir condició AA (i no AP) si >50% terres conreu i/o explotació ramadera en Zones Muntanya i/o periurbanes. COMPTE! Si només AA, només dret a prima base sense increments. Opció que tenen només primeres instal·lacions en aquestes zones.
  • En cas instal·lació en PJ (a més dels compromisos anteriors):
   • No es pot vendre o cedir el capital social mínim aportat.
   • Ha de continuar complint el % de capital social mínim (≥ soci majoritari).
   • Ha de mantenir-se en els òrgans de govern i mantenir igual capacitat de vot (≥ soci majoritari)
  • Mantenir els increments atorgats (la interrupció dels increments–> revocació només dels increments).
  • Presentar DUN (en cas de PJ, la PJ)
  • Els joves que s’instal·lin en PF, es comprometen a no integrar la seva explotació en una persona jurídica, llevat que:
   • Els joves creïn una empresa en què tinguin més del 50% del capital social.
   • Formin part dels òrgans de govern.
   • Només es pot realitzar un cop s’hagi efectuat el pagament del segon tram d’ajut.
 • REVOCACIÓ TOTAL en cas d’incompliment

Prioritats

 • Explotació amb viabilitat RUT ≥ 50% RR segons renda neta estàndard annex 4 Ordre DUN: 15 punts.
 • Persona jove aporta 1 UTA a l’explotació on s’instal·la (PF o PJ): 15 punts
 • Instal·lació suposa la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa: 10 punts.
 • Realitzarà inversions per complir nous requisits imposats per normativa europea: 5 punts.
 • Instal·lació explotació que compleix els requisits d’EAP (PF o PJ): 15 punts.
 • Dona: 5 punts.
 • Preveu la implantació de producció agrària ecològica en més del 50% de les terres de conreu i/o el bestiar:
  • Quan l’actual producció sigui ecològica: 5 punts.
  • Quan és transformació 100% convencional a producció ecològica: 10 punts.
 • Explotació > 50% i fins 80% terres de conreu, en ZLN o altres limitacions específiques, XN2000 o zones periurbanes: 5 punts. >80% i/o explotació ramadera: 10 punts.
 • Sol·licita ajut a la mitigació del canvi climàtic; o sol·licita ajut millora competitivitat amb inversions de millora de regs existents (No per increments superfície reg):10 punts.
 • Preveu realitzar inversions qualificades d’innovadores d’acord amb l’article 33: 5 punts.
 • Els criteris de puntuació s’han de mantenir fins al moment de certificació de l’ajut en els dos trams de pagament. NOMÉS REVOCACIÓ TOTAL en cas de no arribar a puntuació mínima
 • Criteri desempat: % més alt RUT sobre RR modulada estàndard (mòduls DUN)

Puntuació mínima: 21 punts