Projectes d’activitat

Projectes d’ampliació d’activitat ramadera, implantació de ramaderia extensiva o canvi d’espècie productiva són alguns exemples de projectes d’activitat.

En funció del grau d’incidència ambiental de les activitats, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, comprèn els règims bàsics d’intervenció administrativa següents:

L’activitat o activitats relacionades en els annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009 se sotmeten a l’autorització ambiental. Aquestes activitats es subdivideixen en:

  • Activitats incloses a l’annex I.1 i I.2.a, que estan sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats incloses a l’annex I.2.b, que estan sotmeses a autorització ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.
  • Les activitats sotmeses a autorització ambiental són les que més impacte ambiental poden generar, i per això són les que se sotmeten al règim d’intervenció més estricte.

Són sotmeses a llicència ambiental les activitats amb un impacte ambiental inferior que el del règim anterior, que queden incloses en l’annex II de la Llei. Aquestes activitats se subdivideixen en:

  • Activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.
  • Les activitats de l’annex III són les que tenen menys incidència ambiental i, per tant, se sotmeten a un procediment més simple, segons el qual n’hi ha prou amb una comunicació a l’Ajuntament per iniciar una activitat.
  • També en aquest règim hi ha activitats que s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.

A continuació us mostrem les Taules dels annexes I.1, I.2, I.3, II i III de la Llei 20/2009  (octubre 2015) :