Per a què?

 • Requisit per optar a determinats ajuts o pagaments complementaris
 • Obtenció de beneficis fiscals
  • reducció impost transmissions
  • exempció del gravamen d’actes jurídics documentats per hipoteques concedides per a la millora de l’explotació o per a primeres instal·lacions
 • Altres avantatges: dret de retracte, preferència en l’assignació de quotes o drets de reserva nacional, contractació d’assegurances…

Requisits de l’explotació

 • L’explotació ha de poder ocupar 1 unitat de treball agrari (UTA). Per a titulars dones, 0,8 UTA, i per a explotacions amb majoria de superfície en zona de muntanya, 0,5 UTA.
 •  La renda unitària de treball de l’explotació (RUT) ha de ser igual o superior al 35% i inferior al 120% de la renda de referència (RR) establerta cada any (per l’any 2015, aquesta és de 28.051,20€). Per a explotacions de titularitat compartida , la RUT ha d’estar entre el 35% i el 180% de la renda de referència.

RUT= ((Marge net + subvencions)/UTA)/RR

Requisits de l’explotació: mà d’obra computable

 • 1 UTA: 1.920 hores o 240 dies anuals. 1 persona  no pot ocupar més de 1 UTA.
 • Persona física:
  •  Mínim, 0,5 UTA del titular dedicada a la pròpia explotació
  •  Mà d’obra assalariada: cotització Seguretat Social
  •  Mà d’obra familiar: 0,5 el primer i 0,25 els següents; cal conviure amb el titular i dependre’n
 • Persona jurídica:
  •  Mà d’obra socis: cotització Seguretat Social
  •  Mà d’obra assalariada, no socis: cotització Seguretat Social

Requisits del titular

 • Persona física:
  • Cotitzar com a autònom
  •  Tenir més de 18 anys i menys de 65
  •  Ser agricultor professional*
  •  Tenir un nivell de capacitació suficient*
  •  Residir en la comarca o comarca limítrofa on estigui l’explotació*

*Amb compromís d’assoliment per a instal·lacions o nous titulars continuadors per herència, jubilació o incapacitat permanent

 • Comunitat de béns (tots els comuners han de complir tots els requisits de persona):
  • Cotitzar com a autònom
  •  Tenir més de 18 anys i menys de 65
  •  Ser agricultor professional
  •  Tenir un nivell de capacitació suficient
  •  Residir en la comarca o comarca limítrofa on estigui l’explotació
 •  Titular TCEA (és una explotació formada per un matrimoni o una parella de fet i que disposa de NIF propi i en la que tots dos són titulars).
  • Tots dos titulars: cotitzar com autònom i residir en la comarca o comarca limítrofa on estigui l’explotació
  • Almenys 1 dels 2 titulars: ser agricultor professional
 • Persona jurídica (SC, SL o altres mercantils):
  • El 50% dels socis han de ser Agricultors Professionals (APs)
  • El 50% del capital social ha d’estar en mans d’APs.
  •  L’objecte social ha de ser principalment agrícola (en els estatuts).

 Pèrdua de la qualificació

 • Baixa del catàleg d’explotacions agràries prioritàries
  •  Per no actualització de les dades durant més de 5 anys
  •  Per detecció d’incompliment dels requisits en revisions d’ofici
  •  Per defunció, dissolució o canvi de personalitat jurídica
 • Revocació de la qualificació
  •  Per no compliments dels compromisos en base als quals es va obtenir la qualificació (joves, continuadors).

Tenir en compte…

 • El DAAM enviarà una carta a aquells productors que compleixin els 65 anys al 2015 per fer-los coneixedors de que no podran renovar – o bé perdran – la qualificació d’EAP si la tenen com a persona física. Si tenen l’EAP com a persona jurídica s’haurà de comprovar que no deixin de complir els requisits d’AP.
 • A l’hora de fer la DUN, si teniu l’EAP vigent (l’EAP és vigent durant cinc anys, i al sisè s’ha de tornar a sol·licitar), NO heu de marcar la sol·licitud d’EAP, doncs en cas de fer-ho es tornarà a revisar que es compleixin tots els requisits.
 • Definició d’Agricultor professional (AP): Titular que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o altres complementàries. L’activitat agrària no pot ser interior al 25 per cent de la renda total i l’ocupació ha de ser com a mínim de mitja UTA.