Ramaderia ecològica (PDR 14-22)

Objectius

Compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. Es té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal i la disminució dels transports d’animals entre granges de cria i d’engreix.

Tenir en compte la variació en els costos per l’increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, es substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats. Per determinades categories, s’estableix un ajut amb qualificació ecològica i altre específic durant el període de conversió.

Requisits de la mesura

Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE haurà d’haver-se realitzat abans del 10 de juliol de l’any en què es sol·licita l’ajut.

Tenir com a mínim en l’explotació les següents superfícies per UBG per cada categoria, de superfícies en agricultura ecològica dedicada a herbacis extensius de secà i regadiu, pastures i/o superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar:

 • Avicultura ecològica de carn: 0,05 ha/UBG
 • Avicultura ecològica de posta: 0,31 ha/UBG
 • Porcí ecològic de cria: 0,30 ha/UBG
 • Porcí ecològic d’engreix: 0,23 ha/UBG
 • Boví ecològic de carn – cria: 0,40 ha/UBG
 • Boví ecològic d’engreix: 0,33 ha/UBG
 • Boví ecològic de llet: 0,50 ha/UBG
 • Oví i cabrum ecològic de carn: 0,50 ha/UBG
 • Oví i cabrum ecològic de llet: 0,50 ha/UBG
 • Equí ecològic – cria: 0,50 ha/UBG
 • Equí ecològic d’engreix: 0,50 ha/UBG

Mantenir algun del censos ramaders mínims següents:

 • Boví i equí: 10 UBG
 • Oví i cabrum: 6 UBG
 • Avicultura: 3 UBG
 • Porcí: 10 UBG
 • O un total de 10 UBG, si cap de les categories anteriors arriba al mínim

Incompatibilitats

 • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 2007-2013.
 • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 2007-2013.

Quantia dels ajuts

Intensitats d’ajuts durant el període de conversió:

 • Boví ecològic de carn – cria: 208 €/ha
 • Oví i cabrum ecològic de carn: 297 €/ha
 • Equí ecològic – cria: 166 €/ha

Als sectors que no disposen d’un ajut específic durant el període de conversió se’ls aplica directament l’ajut amb qualificació ecològica.

Intensitat d’ajuts amb qualificació ecològica:

 • Avicultura ecològica de carn: 450 €/ha
 • Avicultura ecològica de posta: 450 €/ha
 • Porcí ecològic de cria: 450 €/ha
 • Porcí ecològic d’engreix: 131 €/ha
 • Porcí ecològic per a cicle tancat: 215 €/ha
 • Boví ecològic de carn – cria: 148 €/ha
 • Boví ecològic de carn – cria per reposició: 89 €/ha
 • Boví ecològic d’engreix: 386 €/ha
 • Boví ecològic per a cicle tancat: 450 €/ha
 • Boví ecològic de llet: 450 €/ha
 • Oví i cabrum ecològic de carn: 231 €/ha
 • Oví i cabrum ecològic de llet: 450 €/ha
 • Equí ecològic – cria: 118 €/ha
 • Equí ecològic d’engreix: 197 €/ha
 • Equí ecològic per a cicle tancat: 234 €/ha

-> Ajut a la producció ecològica PDR 2023-2027

-> Tornar a l’ Índex d’ajuts