El Reglament 1310/2013, pel que s’estableixen mesures transitòries pel 2014, modifica el límit màxim nacional dels ajuts directes als agricultors pel 2014, adaptant-lo al Marc Financer Plurianual aprovat pel Parlament Europeu i a la convergència externa. Aquest Reglament estableix la possibilitat de que els Estats membres apliquin una reducció lineal del valor dels drets a fi de garantir el compliment dels límits màxims nacionals. En el cas d’Espanya, el límit màxim nacional passa de 5.139.444 al 2013 a 4.833.647 al 2014.

Com a conseqüència de la reducció del límit màxim nacional per Espanya, derivades del canvi del període financer establert segons el nou Marc financer plurianual de la Unió Europea, i dels canvis reglamentaris produïts al deixar-se sense efecte el mecanisme de modulació, el FEGA ha publicat una Resolució el 13/02/2014, per a la campanya 2014, establint les dotacions financeres dels règims d’ajuts directes als agricultors i establint un ajustament del valor dels drets de Pagament Únic i del pressupost de la resta d’ajuts directes.
D’acord amb aquesta Resolució, aquest ajustament per a la campanya 2014 tindrà els següents efectes:

  1. Una reducció lineal del valor de tots els drets de Pagament Únic assignats d’un 8,64%.
  2. Una reducció del pressupost global dels ajuts específics de l’article 68 també en un 8’64%
  3. En el cas de la prima per vaca alletant i prima complementària, un ajustament del 8,87%.

 

En els proper dies cada productor podrà consultar el valor actualitzat dels seus drets a la web del DAAM (www.gencat.cat /agricultura/dun Consulta de drets de Pagament Únic)  i a la web del FEGA (www.fega.es,  Ayudas Directas y al Desarrollo Rural, Consulta de Derechos de Pago Único).