El ministeri ha aprovat Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola, creant-se el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), en el qual serà obligatòria la inscripció de totes les explotacions que realitzin la seva activitat en l’àmbit agrícola.

Aquest Registre és un instrument imprescindible per al compliment de la normativa comunitària sobre seguretat alimentària, ja que entre altres qüestions permetrà reforçar els sistemes de traçabilitat existents.

Una altra novetat a destacar la constitueix l’establiment d’un Programa de Control Oficial de la Producció Primària Agrícola, en el qual es pretenen aglutinar les labors de control oficial que fixen tant la normativa comunitària com a nacional en el marc de la higiene agrícola. L’objecte del mateix és garantir l’eficàcia i eficiència dels controls, al mateix temps que se simplifiquen els procediments de control i s’eviten les duplicitats.

El Reial Decret s’aplicarà a totes aquelles explotacions que produeixin, o bé productes agrícoles, o bé productes agrícoles i ramaders. No s’aplicarà a les explotacions que destinin íntegrament les seves produccions al consum domèstic privat.

Obligacions dels agricultors:

 • Anualment els agricultors hauran de notificar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma tota la informació recollida en l’annex del reial decret a l’efecte de la seva inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).  Aquesta declaració haurà de produir-se en el mateix període en el qual es presentin les Sol·licituds Úniques d’ajuda de la Política Agrícola Comuna (PAC), és a dir, s’haurà de fer a través de la DUN.

Codi REGEPA

El codi tindrà la següent estructura:

 1. Dos dígits que identificaran la comunitat autònoma.
 2. Dos dígits que identificaran la província on tingui major base territorial l’explotació agrícola.
 3. Sis dígits correlatius per a la numeració identificativa

En els casos en els quals s’interrompi l’activitat de les explotacions agrícoles, és a dir, que no es realitzi cap notificació de modificació o actualització durant un període de tres anys, es procedirà a donar de baixa a l’explotació agrícola en el REGEPA, havent-se d’en qualsevol cas conservar la informació històrica de totes les explotacions agrícoles.

Informació mínima que haurà de notificar l’agricultor a la DUN:

 • Nom i i cognoms, o denominació social.
 • NIF de l’agricultor de l’explotació.
 • Adreça postal.
 • Dades de contacte. Almenys una de les següents vies de comunicació seran obligatòries: Telèfon, fax o adreça de correu electrònic.
 • Relació de parcel·les o recintes SIGPAC que componen l’explotació, de les quals s’haurà de notificar, almenys, la següent informació:
  • Codi SIGPAC de les mateixes.
  • Superfície (Has.).
  • Cultiu present en les mateixes.
 • Autocontrols. De manera voluntària es podrà indicar si l’explotació agrícola realitza algun tipus d’autocontrol.
 • Codi o codis del Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA): aquest camp solament serà necessari per a aquelles explotacions amb producció mixta agrícola i ramadera.