• Aquest és un règim simplificat voluntari per a perceptors que rebin uns imports d’ajuts directes inferiors a 1250€ (a la DUN del 2015).
  • Aquestes explotacions adherides no estaran sotmeses als requeriments de pagament verd, ni a la condicionalitat. Tampoc es farà convergència interna (es rebrà un ajut constant fins al 2019). No és necessari complir amb el 80/20 per ser agricultor actiu.
  • No es retiraran els drets per no utilització, sempre i quan et mantinguis com a petit agricultor.
  • La DUN  serà simplificada: només confirmar la seva pertinença al règim i incloure el parcel·lari. S’haurà de tenir com a mínim el mateix nombre d’hectàrees admissibles que drets activats al 2015.
  • A partir del 2016 només s’hi podran incorporar al règim aquells agricultors amb assignació de drets de la reserva nacional i receptors de cessions totals en cas d’herència, jubilació a familiars, cessaments o incapacitats de llarga durada.

Dates a recordar

A finals de setembre del 2015 es comunicarà a tots els agricultors per correu electrònic si es troben dins de l’aquest règim simplificat de petits agricultors. Si no es disposa de correu, també es podrà consultar a través de l’aplicació PUNIC (amb codi i contrassenya que us enviaran per carta).

Aquesta adhesió és voluntària: es podrà renunciar a estar-hi com a data límit el 15 d’octubre de 2015, mitjançant un imprès que s’haurà de portar personalment a l’Oficina Comarcal. També es podrà fer durant el període de la DUN. Si surts, no podràs tornar a entrar.