Registre d’explotacions ramaderes

En la normativa de regulació i ordenació de les explotacions ramaderes es recullen una sèrie de condicions mínimes a complir per a totes les explotacions amb l’objectiu de millorar la producció ramadera i la qualitat dels processos productius, mitjançant l’aplicació de normes zootècniques, d’higiene i de benestar dels animals, així com la protecció i millora del medi ambient.

La inscripció al Registre és obligatòria per a totes les explotacions. El fet de no estar inscrit/a comportarà la no expedició dels documents relacionats amb l’explotació i la impossibilitat de ser beneficiari/ària de qualsevol ajut, inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).

 

A qui va dirigit?

 • Les explotacions ramaderes que allotgen animals de producció ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva.
 • Les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d’animals de producció.
 • Els/les operadors/ores comercials amb o sense instal·lacions per allotjar animals.
 • Les instal·lacions de concentració d’animals.
 • Les pastures.
 • Les instal·lacions per a pràctica eqüestre.
 • Les instal·lacions d’èquids d’oci.
 • Les empreses integradores.

 

Procediment

La inscripció al Registre d’explotacions per a l’inici de l’activitat ramadera o  la modificació de les dades registrals es pot realitzar per dos tipus de procediments (autorització i/o comunicació), en funció de l’activitat i tipus d’explotació ramadera.

Estan subjectes al procediment d’autorització l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

 • Inici d’activitat d’explotacions de producció-reproducció (s’hi inclouen els centres de recollida de material genètic) i les explotacions especials de les espècies següents: porcí, boví, oví, cabrum, equí, aus de corral, cunícola, apícola, espècies pelleteres, espècies cinegètiques de caça major, així com altres espècies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb destinació a consum humà.
 • Canvis d’activitat (canvi d’espècie): excepte canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, que estaran subjectes  al règim d’autorització sempre que suposin un increment de les UB totals de l’explotació.
 • Modificacions que suposin un increment superior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, canvis o noves orientacions productives, etc.

Estan subjectes al procediment de comunicació l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

 • Inici d’activitat de les explotacions d’autoconsum, petita capacitat, centres d’emmagatzematge de material genètic i pastures.
 • Qualsevol modificació en una explotació d’autoconsum o petita capacitat que no impliqui una pèrdua de la seva condició.
 • Canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, sense increment de les UB totals de l’explotació.
 • Modificacions que suposin un increment inferior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, reduccions,  canvis o noves orientacions productives, etc.

 

Tràmits

 • Sol·licitar la inscripció en el Registre/modificació de dades
 • Comunicar l’inici d’activitat/modificació de dades
 • Comunicar la inactivitat/baixa al Registre
 • Comunicar un canvi de titularitat