Registre d’explotacions ramaderes

A totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya.

La inscripció al Registre d’explotacions per a l’inici de l’activitat ramadera o  la modificació de les dades registrals es pot realitzar per dos tipus de procediments (autorització i/o comunicació), en funció de l’activitat i tipus d’explotació ramadera.

Estan subjectes al procediment d’autorització l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

 • Inici d’activitat d’explotacions de producció-reproducció (s’hi inclouen els centres de recollida de material genètic) i les explotacions especials de les espècies següents: porcí, boví, oví, cabrum, equí, aus de corral, cunícola, apícola, espècies pelleteres, espècies cinegètiques de caça major, així com altres espècies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb destinació a consum humà.
 • Canvis d’activitat (canvi d’espècie o de tipus d’explotació): excepte canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, que estaran subjectes  al règim d’autorització sempre que suposin un increment de les UB totals de l’explotació.
 • Modificacions que suposin un increment superior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, canvis o noves orientacions productives, etc.

Estan subjectes al procediment de comunicació l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

 • Inici d’activitat de les explotacions d’autoconsum, petita capacitat, centres d’emmagatzematge de material genètic i pastures.
 • Qualsevol modificació en una explotació d’autoconsum o petita capacitat que no impliqui una pèrdua de la seva condició.
 • Canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, sense increment de les UB totals de l’explotació.
 • Modificacions que suposin un increment inferior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, reduccions, canvis o noves orientacions productives, etc.

Totes les explotacions ramaderes que allotgen animals de producció ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva, així com:

 • les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d’animals de producció
 • els/les operadors/ores comercials amb o sense instal·lacions per allotjar animals,
 • les instal·lacions de concentració d’animals,
 • les pastures,
 • les instal·lacions per a pràctica eqüestre,
 • les instal·lacions d’èquids d’oci i
 • les empreses integradores.

Porcí
Boví
Oví
Cabrum
Èquids
Aus de corral
Cunícola
Apícola
Espècies pelleteres.
Espècies cinegètiques de caça major.
Altres espècies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal.
Animals amb destinació a consum humà definides a l’annex I del Decret 40/2014.
Centres de recollida, emmagatzamatge i distribució de material genètic, inclosos els èquids de recollida d’oòcits, òvuls i embrions.
Instal·lacions de concentració d’animals.
Pastures

 • Sol·licitar la inscripció en el Registre/modificació de dades
 • Comunicar l’inici d’activitat/modificació de dades
 • Comunicar dades d’una explotació d’autoconsum d’aus
 • Comunicar la inactivitat/baixa al Registre
 • Comunicar un canvi de titularitat