Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

El Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries. S’inscriuen al RIAAC les indústries d’activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats incloses a la relació següent:

 • Sacrifici de bestiar, conservació de carn i elaboració de productes carnis
 • Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
 • Preparació i conservació de fruites i hortalisses
 • Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals
 • Fabricació de productes lactis
 • Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
 • Fabricació d’altres productes alimentaris
 • Fabricació de productes per a l’alimentació animal
 • Fabricació de begudes
 • Indústries forestals
 • Altres indústries agràries

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Indústries de tipus B, aquelles que disposin d’una potència instal·lada superior a 20 Kw, o bé la maquinària o les seves instal·lacions tinguin un valor superior a 150.000 €, o bé disposin de més de 10 treballadors/es:
  • Projecte tècnic agroalimentari redactat i signat per un tècnic competent (enginyer agrònom, entre altres)
  • Certificat de direcció i acabament d’obra redactat i signat per un tècnic competent (enginyer agrònom, entre altres)
  • Taxes a pagar: 150.10 €.
 • Indústries de tipus A, aquelles indústries que no superin cap de les condicions anteriors:
  • Memòria tècnico-descriptiva de l’establiment
  • Taxes a pagar: 75.05 €.

La inscripció al Registre l’efectua l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) qui emetrà un certificat d’inscripció. La comprovació i el seguiment/control tècnic posterior es fa als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cal fer la inscripció al Registre un cop acabada la instal·lació i abans d’iniciar l’activitat.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Registre les empreses sense instal·lacions o sense treballadors contractats que tinguin per titular una persona física. 

S’han d’inscriure al Registre:

 • Establiments que elaboren pinsos per a l’alimentació d’animals de granja (per a consum en la pròpia explotació) quan la producció sigui superior a 8.000 tones/any.
 • Establiments que sol·liciten autorització per elaborar pinsos medicamentosos. També aquells que elaboren pinsos per a l’alimentació d’animals de granja, per a consum en la pròpia explotació, quan la producció sigui inferior a 8.000 tones/any.
 • Establiments de producció i comercialització al detall de carn fresca i dels seus derivats, quan la producció sigui superior a 5 tones/setmana.
 • Empreses que sol·liciten qualificació com a empresa artesana alimentària, sempre i quan l’activitat sigui inscriptible al RIAAC.
 • Els establiments destinats a l’emmegatzematge de vi amb el tractament enològic corresponent (no s’inclouen els establiments de venda a granel o a doll, en què no hi ha tractament del vi).