Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat. Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva institucional, han de comunicar l’inici de les activitats a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per ser inscrits en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). D’aquesta manera es constitueix un cens d’indústries que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les activitats dels establiments.

Les indústries regulades pel Reglament CE 853/2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, han de sol·licitar l’autorització abans de l’inici de les activitats. La sol·licitud d’autorització, en aquests casos, és simultània a la sol·licitud d’inscripció en l’RSIPAC.

A qui va dirigit?

A les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:

  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
  • A les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social).

En funció de l’activitat alimentària que realitzen, les empreses alimentàries també han d’estar inscrites en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA) de l’Estat espanyol.

Per classificar les empreses alimentàries a l’efecte d’inscriure-les en l’RSIPAC s’utilitza un sistema codificat en claus (sectors) i subclaus (categories i activitats). És un sistema acordat entre les diferents administracions implicades en la gestió del registre: l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), i les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.

Resten exclosos de l’obligatorietat d’inscripció en el Registre els establiments que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin exclusivament aliments per a la venda o lliurament in situ al consumidor final, amb repartiment a domicili o sense, o per a la restauració comercial (bar, restaurant, etc.) que no superin els límits de marginalitat i territorialitat aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) . Els titulars d’aquests establiments han de comunicar la seva activitat a l’Ajuntament corresponent per tal de ser inscrits en el registre d’àmbit municipal.

Les empreses que realitzen exclusivament l’activitat de transport de productes alimentosos i alimentaris i no estan implicades en altres fases de la cadena alimentària (fabricació o elaboració o transformació, envasament, emmagatzematge, distribució i importació) han de comunicar l’inici de l’activitat, la raó i el domicili social.

L’exercici de l’activitat sense haver-la comunicat o, en els casos establerts legalment, sense l’autorització corresponent, constitueix una de les infraccions que preveu l’article 69 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Diagrames de flux i descripció del procés o processos (només quan les activitats comunicades requereixin instal·lacions d’emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració).
  • Plànol de la ubicació i de l’establiment amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s’identifiqui clarament les diferents zones i els equipaments de les instal·lacions, incloses les instal·lacions destinades a la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució d’aigua (només quan les activitats comunicades requereixin instal·lacions d’emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració).