El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és un document elaborat per cada municipi que identifica edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació per poder-les destinar a algun dels usos autoritzables.

Poden incloure tres tipus d’edificacions:

  • Les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
  • Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi, que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
  • Les construccions rurals en desús, que es poden rehabilitar per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. La rehabilitació pot comportar la reducció del volum preexistent si és necessari per corregir-ne l’impacte.

Aquestes construccions es poden destinar a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst expressament en el catàleg esmentat, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Només les construccions recollides com a masies i cases rurals es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu per no perjudicar-ne la continuïtat.

El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge.

La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, i les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti el planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. En el supòsit de construccionis rurals en desús, la rehabilitació de la construcció afectada pot comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

Procediment d’otorgament de llicències d’obra

Si els projectes només comporten obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic, és competència municipal la resolució de la llicència corresponent.

En altres casos, si les edificacions estan incloses en el catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions s’ha de seguir el tràmit de l’article 50 del TRLUC.

En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció, rehabilitació i canvis d’ús d’aquestes construccions, en el termini de dos mesos a partir del moment en què disposi de l’expedient.

La llicència només es pot atorgar si l’informe esmentat és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2.

En el cas que la reconstrucció o rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries existents en l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte tramitat a la consideració de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, l’ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia sobre la incidència del projecte tramitat amb relació al funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les mesures eventuals que s’han d’incloure en el projecte tramitat per compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions.

En aplicació de la disposició transitòria 15a del TRUC,  mentre el planejament general o un pla especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en aquest cas, ha d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el paisatge.

Tràmit de l’article 48