La Direcció General de Desenvolupament Rural ha enviat a totes les entitats  que realitzen la DUN (ajuts agraris) una nota tècnica sobre els requisits SIE de la campanya 2018. En aquest post us transcrivim aquest comunicat:

Objecte

Clarificar certes modificacions del marc normatiu* per a la campanya 2018 pel que fa als requisits que han de complir les superfícies d’interès ecològic (SIE) per poder cobrar el “pagament verd”.

Principals novetats 2018

Sobre l’ús de productes fitosanitaris:

Es prohibeix utilitzar productes fitosanitaris en guarets i en cultius fixadors de nitrogen (CFN) que es vulguin computar com a SIE. Aquesta prohibició inclou (tampoc es poden utilitzar) els productes autoritzats en agricultura ecològica, agricultura integrada o agricultura de conservació. Sí que es poden utilitzar fertilitzants químics, orgànics o inorgànics.

En guarets SIE:

Els guarets que computin com a SIE no es podran dedicar a la producció agrària (inclou la prohibició de pasturar) durant almenys un període de 6 mesos consecutius a comptar entre l’1 de gener i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud (fins al 2017 aquest període era de 9 mesos, d’octubre any anterior a setembre any sol·licitud).

Durant aquest període establert de sis mesos queda prohibit aplicar productes fitosanitaris.

En cultius fixadors de nitrogen (CFN):

La prohibició de l’ús de productes fitosanitaris és efectiva durant tot el període de cultiu del CFN que es declari com a SIE. Per tant, no es podran utilitzar aquests productes des de la tardor de l’any anterior (feines de preparació del camp per a la sembra) i fins a finalitzar la collita. Després de la collita sí que es podrien utilitzar productes fitosanitaris.

Un recinte de CFN no es pot dedicar a guaret l’any següent. En canvi, sí que es pot repetir un CFN darrera un CFN l’any següent.

S’admet qualsevol barreja de CFN amb altres cultius no fixadors, sempre que el CFN sigui predominant al camp (més del 50%).

Sobre la declaració d’aquestes superfícies SIE:

A la sol·licitud d’ajut de 2018 l’agricultor haurà de declarar la relació de parcel·les de CFN i/o de guaret que vol que li computin com a SIE. També signarà una declaració responsable en la que hi consti que coneix la prohibició de l’ús de productes fitosanitaris en aquestes SIE.

Resum de novetats 2018

2017 2018
Prohibit l’ús de productes fitosanitaris en guaret SIE. Prohibit l’ús de productes fitosanitaris en guaret SIE i en cultius fixadors de nitrogen SIE. 
Guarets sense producció agrària almenys durant 9 mesos (d’octubre any anterior a setembre). Guarets sense producció agrària almenys durant 6 mesos (d’1 de gener a 30 de setembre).
Prohibit repetir CFN a l’any següent o dedicar-lo a guaret. CFN: a l’any següent prohibit dedicar-lo a guaret. Es pot repetir CFN.
  S’admeten barreges de CFN amb d’altres no fixadors, sempre que el CFN sigui predominant
(>50%).
  Declaració: cal especificar les superfícies a computar com a SIE, i declaració responsable del sol·licitant que coneix la prohibició d’us de productes fitosanitaris.

 

 

Barcelona, 13 de setembre 2017