> Índex d’ajuts

Reserva Nacional

A través d’aquest tràmit es podrà sol·licitar la concessió de drets definitius de pagament bàsic amb càrrec a reserva nacional corresponent a la present campanya.

SUPÒSITS PER ACCEDIR:

1. Joves agricultors/es (màxim 40 anys en l’any de sol·licitud) que s’estableixin en una explotació per primera vegada.
2. Nous agricultors/es (més de 40 anys en l’any de sol·licitud) que s’estableixin en una explotació per primera vegada.
3. Agricultors/es en desavantatge per no disposar de cap dret de pagament bàsic amb activitat agrària des de 2015.
4. Agricultors/es, responsables d’explotació, que participen en programes de reestructuració, en el marc d’intervenció pública legalment regulada, amb l’objectiu d’evitar l’abandonament de terres.
5. Agricultors/es legitimats, per sentència judicial ferma o acte administratiu definitiu, a rebre drets d’ajut o augmentar-ne el valor.

REQUISITS GENERALS

Abans de la finalització del termini DUN s’haurà de complir que:

a) Ser Agricultor Actiu.
b) Estar incorporat a l’activitat agrària com a responsable d’explotació en data final del període de modificació de la DUN. Es considera la data més antiga de:

 – Alta al Règim Especial per a Treballadors Autònoms (RETA) o en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA),
– Resolució favorable de l’ajuta d’establiment de joves agricultors.
-Inscripció als registres agraris: Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), Registre Autonòmic d’Explotacions Agrícoles (REA), Registre Vitícola (RV), Registre de Titularitat Compartida, Registre d’Explotacions Prioritàries o altres registres reconeguts per l’autoritat competent.
-Percepció d’ajudes agràries.

c) Estar donat d‘alta al règim de la Seguretat Social com a treballador per compte propi o autònom en l’exercici de l’activitat agrària.
d) Disposar d’hectàrees subvencionables a efectes de l’ajuda bàsica a la renda sostenible.
e) Realitzar la declaració (DUN) de tota la explotació on exerceix activitat agrària (propietat o arrendament)
f) Acreditar la formació o capacitació adequada en l’àmbit agrari data final del període de modificació de la DUN (en joves, estar en compromís).

Durant 5 anys (comptant l’any d’assignació de RN):

• Els drets/imports de RN (2023-2027) no es podran cedir en 5 anys, i s’hauran d’utilitzar cada campanya o es retiraran.
Excepció: La normativa contempla l’excepció, reconeguda per l’autoritat competent, de les herències, les transmissions intervius derivades d’una incapacitat laboral temporal de llarga durada o permanent, així com canvis de denominació que comporten canvi de NIF, com pot ser una nacionalització d’una persona física o la constitució d’una explotació de titularitat compartida.

En les persones jurídiques, el soci o socis considerats com a responsables de l’explotació hauran d’estar donats d’alta a la SS agrària. Aquest/s haura/n de complir tots els requisits de la reserva (incorporació a l’activitat com a responsable de l’explotació, formació i/o capacitació agrària, etc.). Disposaran de, almenys, el mateix percentatge de participació en el capital social i en els drets de vot dins de la junta rectora de la persona jurídica, que el soci majoritari, i no estarà afectat per vetos.

Condicions específiques per a joves agricultors

• a) Per a ser considerat jove agricultor, el sol·licitant no pot haver complert més de 40 anys d’edat en tot l’any natural de presentació de la sol·licitud subvencionable de reserva nacional. Si el cessionari compleix tots els requisits específics de jove agricultor amb excepció del requisit d’edat, i sí que pogués considerar-se nou agricultor, l’autoritat competent podrà comunicar al sol·licitant la possibilitat de reorientar al cas de nou agricultor.

b) En relació amb la seva incorporació com a responsable de l’explotació  haurà de ser recent i per primera vegada.

Es considerarà una incorporació recent si es produeix en el mateix any de la primera presentació de sol·licitud subvencionable a la reserva nacional d’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, o en els cinc anys anteriors a aquesta primera presentació d’una sol·licitud. L’any 2023 això suposarà que aquells joves agricultors que s’hagin instal·lat com a responsables d’una explotació a partir de l’1 de gener de 2018 podran accedir a l’ajuda, sempre que la seva primera sol·licitud subvencionable de la reserva nacional d’ajuda bàsica a la renda sigui, com a més tard, en 2023.

Es considerarà per primera vegada, si és la seva primera incorporació a l’activitat agrària com a responsable d’explotació, en tota la seva vida laboral, segons la normativa laboral vigent.

Per a persones jurídiques, almenys un jove agricultor, o bé un grup de joves agricultors, que compleixin cadascun d’ells les condicions generals, i les condicions específiques establertes en els paràgrafs anteriors, exercirà un control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita l’assignació de drets de la reserva nacional.

c) El jove agricultor no podrà haver rebut drets de la reserva nacional, tant de pagament bàsic com d’ajuda bàsica a la renda, en anteriors assignacions de la reserva nacional.

Condicions específiques per a agricultors en desavantatge

El nou cas de reserva nacional està dirigit a les explotacions que es troben en una situació de desavantatge competitiu enfront de la resta, per no comptar amb una ajuda pública a la seva renda però que, no obstant això, realitzen de forma continuada una activitat agrària en la seva explotació al llarg del període actual. El nou cas de reserva no està vinculat específicament a cap sector productiu seguint les directrius de l’OMC, no obstant això, aquesta situació de desavantatge ha estat produïda per les decisions preses de no incloure uns certs sectors en el règim de pagament bàsic en un moment concret i que s’identificarien fonamentalment, amb explotacions pertanyents al sector de vinya i fruiters.

Se li atorgarà drets de la reserva sempre i quan no hagi tingut drets de pagament bàsic, i porti exercint l’activitat com a responsable d’explotació des de 2015 de manera ininterrompuda.

El període de sol·licitud coincidirà amb el termini de sol·licitud única de cada any i l’assignació de reserva nacional podrà dur-se a terme sempre que existeixi suficient disponibilitat pressupostària de reserva nacional i s’hagin atès els casos prioritaris d’accés a la mateixa (joves i nous agricultors i actes administratius i sentències fermes).

No ha de poder accedir a la reserva ni com a jove ni com a nou agricultor.

Els requisits que ha de complir són:

• Els requisits generals.
• Que s’hagi incorporat com a responsable de l’explotació des d’almenys 2015 (la capacitació ja quedarà acreditada).
• Que no hagi sigut mai titular de drets de pagament bàsic (en el cas de persones jurídiques, aquell que atorgui la condició d’agricultor).

Formació o capacitació

Per a acreditar la formació o capacitació es conjugaran criteris de formació lectiva o capacitació professional, amb un mínim de 150 hores lectives, tal com estableix l’article 4.1.b) de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, que siguin concordes als exigits per l’autoritat competent per a l’ajuda a la primera instal·lació en l’àmbit del desenvolupament rural.

S’acceptaran els següents documents:
– 1r. Cursos o seminaris de capacitació agrària reconeguts per l’autoritat competent o,
– 2n. Resolució favorable de concessió de l’ajuda de primera instal·lació en l’àmbit del desenvolupament rural o,
– 3r. Realitza la seva instal·lació en una explotació prioritària en els termes definits en la Llei 19/1995 o,
– 4t. Experiència prèvia acreditada com a responsable d’explotació. A aquest efecte,l’autoritat competent podrà reconèixer un nombre equivalent d’hores de formació.

Joves agricultors

Els joves i els nous agricultors disposen d’un termini de 5 anys des de la seva incorporació a l’activitat agrària com a responsable de l’explotació per a presentar la seva primera sol·licitud a la reserva nacional d’ajuda bàsica a la renda.

És necessari que el jove agricultor no hagi complert més de 40 anys l’any natural de la seva primera sol·licitud subvencionable d’ajuda (en aquest cas, de drets d’ajuda bàsica a la renda per ala sostenibilitat procedents de la reserva nacional) pel que, en aquest cas concret, no compliria per al seu accés a la reserva nacional per aquest cas de jove.

No obstant això, a l’efecte de la reserva nacional, podria accedir pel cas de nou agricultor, ja que no hi ha cap requisit d’edat, i la resta de condicions són les mateixes que les exigides per a jove agricultor.

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts