Rompudes forestals

Si es justifica degudament, part de la seva finca forestal es pot convertir a conreu o a pastura, talant arreu els arbres. Tant la rompuda com la transformació a pastura poden ser, a més, útils en la creació de tallafocs; augmenten el valor de la finca, ja que al mercat es cotitza més l’hectàrea de conreu que la de bosc, i permeten incrementar la capacitat d’allotjament de bestiar i d’absorció de purins, cosa que es pot traduir en una millora important de la rendibilitat de l’explotació.

Per poder fer-ho, s’han de demanar permisos. Si es té el Pla Tècnic de Gestió Forestal, aquestes ja hauran estat aprovades amb el mateix pla (i si no és el cas, s’haurà de fer una modificació del mateix). Si no es té el PTGMF, aleshores s’haurà de demanar autorització a Agricultura on serà necessari un Pla de conservació de sòls, document que implica la realització d’un aixecament topogràfic i un estudi de detall que pot arribar a ser molt més complex i costós que el propi Pla de Gestió.

A AGRO90 fem tots els tràmits necessaris per tal de que el titular de la finca pugui arribar a fer-les:

 1. Sol·licitud de l’execució a través del Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGMF) o no.
 2. Avaluació ambiental de les rompudes, si s’escau.
 3. Realització d’un Pla de conservació de sòls, en el cas que no es disposi de PTGMF.
 4. Seguiment i marcatge previ al terreny abans de l’execució.
 5. Delimitació amb GPS després de l’execució per tal de donar-la d’alta al cadastre.

 

Avaluació ambiental de les rompudes

D’acord amb la definició de canvi d’ús que preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre comprèn la transformació de qualsevol us del sòl rural (agrícola, ramadera, forestal, cinegètic o qualsevol altre vinculat a la utilització racional dels recursos naturals), sempre que suposi una alteració substancial de la coberta vegetal.

S’interpreta que no es produeix alteració substancial de la coberta vegetal en el supòsit de rompuda de terrenys agrícoles abandonats en els 15 anys anteriors a l’inici de la tramitació de la sol·licitud ni en casos on la superfície total de rompudes sigui inferior a 3 hectàrees.

De forma genèrica, les directrius per a determinar si cal sotmetre les rompudes al procediment d’avaluació ambiental són les següents:

Superfície de la rompuda Espais XN2000 Fora XN2000
>10 hectàrees AIA Ordinària AIA Simplificada
3-10 hectàrees Si recobriment arbori és >20% i hi ha canvi d’ús i fa més de 15 anys de l’abandonament de l’activitat agrícola: AIA Simplificada

Resta de casos: anàlisi de repercussions* i informe favorable de DGPAMN per determinar si cal AIA simplificada

Si recobriment arbori és >20% i hi ha canvi d’ús i fa més de 15 anys de l’abandonament de l’activitat agrícola: AIA Simplificada

Resta de casos: anàlisi de repercussions* i informe DGPAMN si es troba en aquests casos:

 • Àrees Interès Faunístic i Florístic
 • Espais Interès Natural que no són XN2000
 • Hàbitat de nivell 4 d’amenaça segons el manual dels hàbitats de Catalunya

 

< 3 hectàrees Anàlisi de repercussions* i informe DGPAMN Anàlisi de repercussions* i informe DGPAMN si es troba en aquests casos:

 • Àrees Interès Faunístic i Florístic
 • Espais Interès Natural que no són XN2000
 • Hàbitat de nivell 4 d’amenaça segons el manual dels hàbitats de Catalunya

 

*L’anàlisi de repercussions es realitzarà des del CPF i tindrà en compte l’existència de les següents afectacions:

– Xarxa Natura 2000 i/o PEIN
– Parc Natural i/o altres ENPE
– Elements Claus de l’Espai (segons instruments de gestió de Natura 2000)
– Hàbitat o espècie interès comunitari o amenaçat amb nivell 4 d’acord amb el Manual dels hàbitats de Catalunya.
– Àrees d’Interès Faunístic i Florístic
– Àrees d’Interès Faunístic i Florístic de línies elèctriques
– Elements culturals
– Municipi alt risc d’incendis
– Incendi en els darrers 30 anys
– Compatibilitat urbanística