Rompudes forestals

Si es justifica degudament, part de la seva finca forestal es pot convertir a conreu o a pastura, talant arreu els arbres. Tant la rompuda com la transformació a pastura poden ser, a més, útils en la creació de tallafocs; augmenten el valor de la finca, ja que al mercat es cotitza més l’hectàrea de conreu que la de bosc, i permeten incrementar la capacitat d’allotjament de bestiar i d’absorció de purins, cosa que es pot traduir en una millora important de la rendibilitat de l’explotació.

Per poder fer-ho, s’han de demanar permisos. Si es té el Pla Tècnic de Gestió Forestal, aquestes ja hauran estat aprovades amb el mateix pla (i si no és el cas, s’haurà de fer una modificació del mateix). Si no es té el PTGMF, aleshores s’haurà de demanar autorització a Agricultura on serà necessari un Pla de conservació de sòls (obligatori en superfícies superiors a 2 ha i pendent superior al 12% i, en qualsevol cas, a les de superfície superior a 10 ha), document que implica la realització d’un aixecament topogràfic i un estudi de detall que pot arribar a ser molt més complex i costós que el propi Pla de Gestió.

A partir de 10 ha de rompudes, en tots els casos, també és necessari fer una Avaluació ambiental de les rompudes per tal de valorar els efectes que l’execució de les mateixes pot causar sobre el medi ambient.

A AGRO90 fem tots els tràmits necessaris per tal de que el titular de la finca pugui arribar a fer-les:

  1. Sol·licitud de l’execució a través del Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGMF) o no.
  2. Avaluació ambiental de les rompudes, si s’escau (>10 ha).
  3. Realització d’un Pla de conservació de sòls, en el cas que no es disposi de PTGMF.
  4. Seguiment i marcatge previ al terreny abans de l’execució.
  5. Delimitació amb GPS després de l’execució per tal de donar-la d’alta al cadastre.

 

Avaluació ambiental de les rompudes

A l’Annex II de la Llei 21/2013, on es recullen els projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada al títol II, capítol II, secció 2ª, es contemplen expressament els projectes per a destinar àrees naturals, semi naturals o incultes a l’explotació agrícola que no estan inclosos a l’annex I, que tinguin una superfície superior a les 10 ha (Grup.1, apartat d)

D’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, han de ser objecte d’avaluació ambiental simplificada els projectes compresos a l’Annex II i també els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats, sense perjudici que el projecte pugui ser sotmès a avaluació ordinària, si així ho decideix l’òrgan ambiental competent en virtut dels criteris establerts a l’Annex III. És a dir que no s’hi val a fraccionar els projectes per saltar-se el procediment d’avaluació ambiental.