Segregacions, parcel·lacions o agrupacions de finques

La finca mínima admesa en el sòl no urbanitzable és aquella que s’ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes en l’annex del decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre unitats mínimes forestals.

Aquestes unitats mínimes establertes són les següents:

 • Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 4,5 Ha.
 • Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 Ha.
 • Unitat mínima de producció forestal: 25 Ha.

Queden prohibides les divisions i/o segregacions de terrenys en el sòl no urbanitzable en qualsevol dels següents casos:

a) Si de la segregació o divisió en resulten finques amb superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu o a la unitat mínima de producció forestal.

b) Si la finca està vinculada a una edificació i es considera indivisible per aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terrenys vinculades a les construccions en el sòl no urbanitzable.

c) Si la finca no disposa d’accés directe a les carreteres, vies rurals, camins, pistes forestals o d’altres vials de domini públic i les establertes en els paràmetres del sòl no urbanitzable.

Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en el sòl no urbanitzable estan subjectes a prèvia llicència municipal.

– Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima de conreu o forestal quan aquestes passin automàticament a agrupar-se a finques colindants i la superfície resultant de l’agrupació, així com la superfície restant de la finca matriu de la qual s’hagi realitzat la segregació, resultin iguals o superiors a la unitat mínima de conreu o forestal que en cada cas sigui d’aplicació. En aquests casos haurà d’acreditar-se la inscripció de l’agrupació en el Registre de la Propietat, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s’ha realitzat la segregació.

– Quan es produeixi la transmissió d’una finca que no compleixi la condició de finca mínima segons les prescripcions d’aquest article, per qualsevol títol, aquella serà inedificable a tots els efectes.

Projecte tècnic visat signat pel propietari i tècnic, que contingui la següent documentació:

 • Memòria descriptiva.
 • Justificació del compliment dels paràmetres urbanístics que són d’aplicació.
 • Qualificació urbanística de la finca original i de les finques resultants.
 • Descripció dels llindes de les finques originals i de les finques resultants.
 • Naturalesa dels terrenys segons el Cadastre fent constar la referència cadastral.
 • En el cas de finques en sòl no urbanitzable cal presentar l’informe favorable del DARP.
 • Plànol d’emplaçament.
 • Plànol finques inicials amb cotes i superfícies (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000).
 • Plànol finques resultants amb cotes i superfícies (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000).
 • Fotocòpia de l’escriptura de les finques o certificat de domini emès pel Registre de la Propietat en els tres mesos anteriors a la sol•licitud de la llicència.

 

Treballs realitzats

 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Clariana de Cardener (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica al El Pont de Vilumara i Rocafort / Talamanca (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Castellnou de Bages (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Sallent (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Navàs (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Montmajor (Berguedà).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Castellcir (Moianès).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a St. Mateu de Bages (Bages).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a St. Llorenç Savall/Gallifa (Vallès Occidental).
 • Projecte de segregació de vàries finques rústiques a a Les Llosses (Ripollès).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Sagàs (Berguedà).
 • Projecte de segregació d’una finca rústica a Olvan (Berguedà).

I moltes més!