Us informem que s’ha obert la convocatòria de subvencions per al finançament d’operacions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies.

La convocatòria, finançada pel FEADER, cobrirà els següents àmbits:

  • Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges mitjançant subvencions destinades al compliment d’objectius agroambientals i climàtics. Aquesta operació estableix les subvencions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals, i actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics.
  • Ordenació dels espais naturals mitjançant subvencions per a estudis i inversions destinats als plans de desenvolupament, als plans de protecció i gestió, i al manteniment i recuperació del patrimoni natural de les poblacions i paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica.

 

Els beneficiaris de les subvencions depenen de les condicions establertes en el pla del Programa de Desenvolupament Rural, on es determinen els municipis elegibles per a les ajudes. Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, les persones físiques (que tinguin els drets de propietat, siguin arrendataris dels terrenys o siguin titulars de convenis de cessió d’us) les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d’espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

L’import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l’actuació per la qual es concedeix.

Trobareu més informació en les seves bases:

ordre-subvencions-espais-naturals-2019
.