L’objectiu de les subvencions és el finançament d’actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l’ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos, i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació.

S’articulen en els àmbits territorials següents:

 • Àmbit 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parc nacional, parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
 • Àmbit 2: actuacions en espais del Pla Espais d’Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
 • Àmbit 3: actuacions en zones humides no incloses en espais protegits.Àmbit 4: subvencions als hàbitats i espècies protegides, singulars o amenaçades en espais no inclosos en els àmbits 1, 2 i 3.

Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

 • Condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna…).
 • Condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal·lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles…).
 • Condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
 • Educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (edició de tríptics, fulletons, pòsters, material pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais naturals definits a l’àmbit 1).

A qui va dirigit?

 • A ens locals.
 • A persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions).
 • A persones jurídiques amb ànim de lucre.
 • A persones físiques.
 • Als consorcis de gestió d’espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Terminis

El període per presentar les sol·licituds finalitza el 10 de novembre de 2017, inclòs.

Es fixa com a termini màxim d’execució i justificació per a les actuacions subvencionables el dia 15 d’octubre de 2018.

Documentació

Fase ‘Presentació de sol·licitud’:

 • Memòria descriptiva detallada i justificativa de l’actuació incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització de l’actuació.
 • Pressupost complet i detallat de l’actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.
 • En el cas d’ens locals, certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de l’ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció en cas d’obtenir-la, i, en el cas d’aportar fons a l’actuació, declaració responsable assegurant que hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part de l’actuació no coberta per la subvenció.
 • Mapa topogràfic o ortofotomapa, en una escala adequada que permeti identificar clarament l’àrea de l’actuació per a les quals se sol·licita la subvenció.
 • Si és necessari, projecte tècnic signat per un professional competent per raó de la matèria.

Fase ‘Proposta de resolució provisional i acceptació de la subvenció’:

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions haureu de presentar la documentació que us sigui requerida en la proposta de resolució provisional i que en tot cas serà:

 • Quan la persona que signa la sol·licitud actua en representació d’altri, original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic. En cas que la representació estigui inscrita a l’esmentat registre, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan instructor ho comprova d’ofici.
 • En el cas de consorcis, original i fotocòpia o còpia compulsada del document de constitució i dels estatuts.
 • Per a destinataris que no són ens locals ni consorcis del sector públic de la Generalitat, ‘Sol·licitud de transferència bancària àrea SEPA’ que trobareu al ‘Pas 3. Presentar documentació, al·legar, desistir i reformular’ fent clic damunt l’enllaç ‘Presencialment’.
 • En el cas de persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d’una subvenció d’un import superior a 10.000 euros, declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
 • No cal aportar aquesta documentació en el cas que la persona sol·licitant l’hagi presentada anteriorment a qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què va ser presentada i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir aquesta documentació, ha de requerir a la persona beneficiària que l’aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics:

 • No s’ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.
 • Es poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveuen les normes de procediment administratiu vigents.

Requisits

 1. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
 3. Declarar si han demanat i/o han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
 4. Si la realització de l’actuació objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 5. En el cas de persones físiques empresàries, estar donats d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 6. En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 7. En el cas d’empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 8. En el cas d’empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 9. En el cas d’ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat, complir les obligacions que estableixen els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 10. En el cas d’empreses, ens local i consorcis que formin part del sector públic de la Generalitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració conforme s’han previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i intervenir-hi en els seus centres de treball.
 11. En el cas d’empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un percentatge mínim d’un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l’obligació que preveu l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 12. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes.
 13. En el cas de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.
 14. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.
 15. En el cas d’ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat complir la normativa vigent d’integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.
 16. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 17. Disposar de l’autorització de l’administració competent, en el cas de sol·licitar actuacions en terrenys de domini públic hidràulic o maritimoterrestre
 18. Ser el titular de la finca, dels terrenys o del bé immoble objecte de l’actuació o ser el titular de l’explotació agrària, ramadera o forestal o, en tot cas, disposar de l’autorització, permís, acords o convenis necessaris del titular per dur-hi a terme l’actuació.
 19. Haver complert amb els tràmits d’avaluació ambiental de projectes que determina la normativa vigent.
 20. En el cas de persones jurídiques amb finalitat de lucre, declarar si és una petita o mitjana empresa.
 21. A més, les persones sol·licitants han de complir amb el codi ètic següent:
 • Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
 • Particularment, abstenir-se de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
 • Amb caràcter general, assumir, en l’exercici de les seves activitats, les obligacions següents:
  • Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció.
  • No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
  • Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
 • En particular, assumir les obligacions següents:
  • Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
  • No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció.
  • No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de la subvenció.
  • Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes.
  • Facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració.

Altres informacions

Obligacions de les persones beneficiàries:

 1. Complir la finalitat i les condicions de la subvenció realitzant l’actuació subvencionada en el termini establert.
 2. Dur a terme l’actuació subvencionada d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de comunicar a l’òrgan instructor. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant la presentació d’una proposta, acompanyada d’una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del termini d’execució. L’òrgan instructor pot acceptar la modificació proposada, dins el termini màxim d’un mes, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases, s’ha presentat dins del termini previst i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s’ha notificat la resolució corresponent en el termini indicat abans, comptador des de l’endemà de l’entrada de la proposta a l’òrgan competent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.
 3. Justificar el compliment de l’objecte de la subvenció.
 4. Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.
 5. En el cas de les associacions, complir amb els deures d’elaboració dels comptes anuals de l’últim exercici disponible i de transparència d’acord amb el que estableix l’article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.
 6. Comunicar a l’òrgan instructor les subvencions, els ingressos o els recursos que financin l’actuació subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
 7. Si no són ens locals ni consorcis del sector públic de la Generalitat i s’han fet subcontractacions per a l’execució de l’actuació objecte de la subvenció i l’import de la despesa subvencionable supera els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la subcontractació del compromís per a l’execució de l’actuació, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d’empreses que les realitzin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.
 8. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en la memòria que preveu la base 17.2 quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
 9. Incloure el logotip del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’expressió “amb el suport de la Generalitat de Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici en els elements informatius i de difusió de l’activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.
  Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 10. En el cas de béns inventariables, les persones beneficiàries estan obligats a destinar-los a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de cinc anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.
 11. En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s’haurà de fer constar en l’escriptura aquesta circumstància, així com l’import de la subvenció concedida, havent de ser objecte aquests aspectes d’inscripció en el registre públic corresponent.
 12. Reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament.
 13. En el cas de les persones jurídiques que perceben una subvenció per un import superior a 10.000 euros, comunicar en el moment de la justificació a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-ho públic, d’acord amb el previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. En el cas de les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, han d’aplicar les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 15. Complir el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 16. Adherir-se als principis ètics i regles de conducta establertes.
 17. Informar el públic de la subvenció obtinguda pel FEADER durant la realització d’una operació.