El DOGC d’avui dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals, amb cobertura durant l’exercici 2015.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2015. Per a qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres.

A continuació us deixem la resolució:

“RESOLUCIÓ AAM/1396/2015, de 17 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015.
Atesa la Resolució MAH/1633/2007, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals (DOGC núm. 4896, d’1.6.2007), modificada per la Resolució MAH/2062/2010, de 9 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010), per la Resolució AAM/1333/2014, de 6 de juny (DOGC núm. 6643, de 13.6.2014), i la seva posterior Correcció d’errades publicada al DOGC núm. 6651, de 26.6.2014;

D’acord amb els articles 92 i 93.c del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 9 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal;

Atès el Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis;

Atès l’acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, reunit el dia 5 de juny de 2015, sobre les subvencions a la contractació d’assegurances per a l’any 2015,

Resolc:

1. Donar publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015.

2. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució MAH/1633/2007, de 28 de maig (DOGC núm. 4896, d’1.6.2007), modificada per la Resolució MAH/2062/2010, de 9 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010), per la Resolució AAM/1333/2014, de 6 de juny (DOGC núm. 6643, de 13.6.2014), i la seva posterior Correcció d’errades publicada en el DOGC núm. 6651, de 26.6..2014).

Se subvenciona la contractació d’assegurances, amb cobertura durant l’exercici 2015, que s’ajusten a l’objecte i compleixen les condicions expressats a les bases reguladores.

3. La dotació màxima de les subvencions previstes en la present convocatòria és de 81.950,00 euros, que es financen amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 226570D/470000100/000 i 226570D/480000100/000 del pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2015.

La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Centre de la Propietat Forestal de l’any 2015 en el moment de la resolució de concessió. La dotació màxima indicada pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent.

4. Aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del tractat de Funcionament de la UE als ajuts de minimis. D’acord amb aquest Reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir els 200.000,00 euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de l’ajut o del seu objectiu.

5. El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 31 de juliol de 2015, inclòs.

6. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant un model normalitzat, acompanyades de la documentació prevista a la base 6, el qual es pot obtenir al Centre de la Propietat Forestal (Finca Torreferrussa, carretera de Santa Perpètua a Sabadell, km. 4,5 – Santa Perpètua de Mogoda) o bé a través d’Internet, a la pàgina: www.gencat.cat/cpf, i s’han de presentar preferentment al Centre de la Propietat Forestal. També es poden presentar pels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. L’òrgan competent per a la tramitació és el que s’especifica a la base 4 de la Resolució MAH/2062/2010, de 9 de juny (DOGC. núm.5656, de 23.6.2010), i la resolució del procediment, el termini per a la seva conclusió, el mitjà de notificació de la resolució i el règim de recursos són els que s’especifiquen a l’annex de la Resolució MAH/1633/2007, de 28 de maig (DOGC. núm.4896, d’1.6.2007).

8. La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9. La publicitat de les subvencions concedides es fa al tauler del Centre de la Propietat Forestal i a la pàgina web següent: www.gencat.cat/cpf.