El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8120, de 24 d’abril publica la Resolució ARP/894/2020, de 17 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i fins a dos mesos a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma decretat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a info@agro90.com.