Agroambiental: gestió de la fertilització

· Objectiu: millorar les pràctiques de fertilització dels conreus que es realitzen a les explotacions agràries.
· Beneficiaris: els titulars d’explotacions agràries.
· Actuacions subvencionables

Obligatòria
– Analítiques de sòl inicial i final (A)
Complementàries
– Analítiques de nitrats del sòl (B1)
– Analítiques de dejeccions ramaderes (B2)
– Ús d’equips de mesura automàtica de contingut de nutrients (B3)
– Ús de distribuïdors eficients en les aplicacions (B4)

· Requisit:
només es podran acollir a les actuacions complementàries els beneficiaris que s’hagin acollit
a l’actuació obligatòria.
· Compromisos generals:
Mantenir la superfície de conreu durant com a mínim 5 anys, sense disminuir-la / Disposar de la interpretació dels resultats i recomanacions d’un tècnic / Aplicar les dejeccions ramaderes que s’han analitzat / Realitzar la fertilització de les parcel·les segons els resultats obtinguts / Queda exclosa la utilització de distribuïdors de fertilitzants tipus ventall (per la B4) / Cal completar i mantenir actualitzat un quadern d’explotació que reculli també les recomanacions de fertilització en fòsfor i potassi / Participar en jornades de formació / Queda exclòs l’ús de llots de depuradora, compost de residus sòlids industrials (RSI) i/o residus sòlids urbans (RSU).

Ajuts lligats a la generació d’innovació: Cooperació per a la innovació

Els Grups Operatius es creen amb l’objectiu de resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o per aprofitar una oportunitat.

Poden formar part d’un Grup Operatiu productors agraris i forestals, indústries del sector agroalimentari i forestal, les cooperatives agràries, universitats, centres de recerca, empreses tecnològiques, entitats d’assessorament i altres agents del sector agroalimentari i rural.

La línia d’ajuts podrà finançar:
Creació de grups operatius:
– Despeses de coordinació i de constitució de l’acord de col·laboració.
– Redacció del projecte, estudis previs de disseny o desenvolupament.
Projectes pilot :
– Despeses de gestió del projecte, coordinació i dinamització del grup operatiu
– Realització de projectes pilot
– Contractació tecnològica
– Desenvolupament de prototipus en el marc d’un projecte de cooperació tecnològica
– Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés
– Lloguer d’equips, instal·lacions i finques i de la contractació de serveis
necessaris per a la realització de projectes pilot

Ajuts lligats a la realització d’inversions

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

· Intensitat de l’ajut: el 40% de les inversions considerades admissibles, que es pot incrementar fins al 70% si:
– +10% si el sol·licitant és jove agricultor segons la definició del Reglament (UE) 1305/2013 o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud de l’ajut. En aquest últim cas, cal complir tots els requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat. Si després d’atendre totes les sol·licituds encara existeix suficient dotació pressupostària, aquest percentatge es podrà incrementar fins a un màxim del 20%. En cas d’instal·lació en una societat s’aplicarà aquest increment d’acord al percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves.
– +10% si l’explotació del sol·licitant té més del 50% de la seva superfície i/o l’explotació ramadera en zones amb limitacions específiques.
– +20% en inversions col·lectives. Només s’aplicarà si més del 50% de la inversió considerada subvencionable és una inversió col·lectiva.

· Beneficiaris les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que acreditin complir amb la definició d’agricultor actiu i d’AP (persona física), i en el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, tenir la qualificació EAP o complir-ne els requisits.

· Actuacions subvencionables
– Equips que incorporen innovació tecnològica i que millorin el rendiment global de l’explotació.

MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES

· Intensitat de l’ajut: el 40% de les inversions considerades admissibles, que es pot incrementar fins al 80% si:
– +10% si el sol·licitant és jove agricultor segons la definició del Reglament (UE) 1305/2013 o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud de l’ajut. En aquest últim cas, cal complir tots els requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat. Si després d’atendre totes les sol·licituds encara existeix suficient dotació pressupostària, aquest percentatge es podrà incrementar fins a un màxim del 20%. En cas d’instal·lació en una societat s’aplicarà aquest increment d’acord al percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves.
– +10% si l’explotació del sol·licitant té més del 50% de la seva superfície i/o l’explotació ramadera en zones amb limitacions específiques.
– +20% en inversions col·lectives. Només s’aplicarà si més del 50% de la inversió considerada subvencionable és una inversió col·lectiva.
– +10% si més del 50% de les inversions considerades subvencionables són inversions relacionades amb els
ajuts a pràctiques agroambientals.

· Beneficiaris les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que compleixin amb la definició d’agricultor actiu i d’AP (persones físiques), i en el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, que més del 50% del capital social estigui en mans d’AP.

· Actuacions subvencionables
– Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes en l’àmbit de l’explotació.
– Injectors de purins (fems líquids).
– Mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema tubs penjants).
– Distribuïdors de fertilitzants minerals.
– Sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, conductímetres, cabalímetres).
– Sistemes electrònics dotats amb cèl·lules de càrrega en remolcs escampadors de fems.

Ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries (Ordre AAM/76/2015)

· Dotació màxima de l’ajut: L’aportació del DAAM representa el 80% de la garantia del risc viu de cada préstec, amb el mínim de la quantia de minimis al qual es subjecten aquests ajuts.
· Beneficiaris: Titulars d’explotacions ramaderes intensives i associacions, organitzacions i centres de gestió.
· Actuacions subvencionables
– Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, sistemes d’aplicació, sistemes per l’agricultura de precisió, basses, etc…