Benvolgut/da:

El DARP ens fa saber que amb la intenció de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions fent ús de les noves tecnologies, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació ha apostat des de l’any 2010 pel desenvolupament d’una via de gestió telemàtica ramadera, que en aquests moments es realitza a través del programa de gestió del departament, SIR (Sistema d’Informació Ramadera). Així doncs es tracta d’un programa compartit per usuaris interns i externs.

L’accés dels ramaders al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals i al registre de les explotacions. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents dependències del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats.

D’altra banda, darrerament la Subdirecció General de Ramaderia del DAAM ha inclòs dins els seus objectius principals el compliment íntegre de la normativa estatal referent a la traçabilitat animal, en concret aquella que fa referència al Registre de Moviments de Bestiar desenvolupada pel RD 728/2007, i és per això que es pretén consolidar aquest nou model de gestió ramadera i fer-la extensiva a tot el territori, ja que, entre altres, permet la sol·licitud i l’enregistrament on-line dels moviments per part dels titulars i aquest fet concorda amb l’objectiu més amunt esmentat.

Amb la connexió dels ramaders al SIR, s’ha habilitat la possibilitat que els ramaders realitzin gestions telemàtiques des de casa. El principal objectiu del SIR-Ramaders és el d’estalviar feina i temps, evitant que s’hagin de dirigir a l’oficina comarcal, per determinades gestions i possibilitant l’usuari de diverses funcionalitats:

 • Consulta de dades de les explotacions pròpies.
 • Consulta de l’estat administratiu de les gestions.
 • relacionades amb les seves explotacions.
 • Actualització del cens.
 • Consulta de dades dels animals amb identificació individual.
 • Notificació de naixements d’animals de l’espècie bovina.
 • Comunicació de morts d’animals de l’espècie bovina
 • Sol·licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment (document amb signatura digital d’un veterinari, oficial o habilitat, que acompanya els animals en el moment del seu trasllat)
 • Emissió de Documents Sanitaris de Trasllat (document que acompanya els moviments d’animals dins de Catalunya i que no necessita la signatura del veterinari)
 • Consulta, notificació i confirmació de moviments
 • Impressió de DIBs.

L’accés al mòdul ramader del SIR es pot fer amb dos perfils d’usuaris externs diferents:

 • Perfil RAMADER: aquest perfil permet accedir a la gestió de la/les explotació/ons de la/les quals l’usuari és titular.
 • Perfil GESTORA: aquest perfil permet dur a terme els tràmits de diverses explotacions, de les quals l’usuari no n’és necessàriament el titular, malgrat que cal la seva autorització prèvia.

L’entrada al sistema es realitza mitjançant certificació digital, fet que n’assegura el nivell de seguretat necessari pel que fa la confidencialitat i la protecció de dades, a continuació relacionem els certificats vàlids per interactuar amb el SIR:

Garanteix la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. Aquests certificats són gratuïts.

Degut a la situació actual garantim als usuaris la opció d’alta a la gestió telemàtica al Sir-Ramader facilitant les sol·licituds per formalitzar el tràmit.

Empleneu la sol·licitud i en cas de dubtes o qüestions al respecte us podeu dirigir a la bústia següent: sir.ssttcc.agricultura@gencat.cat, registreu el document mitjançant portal de tràmits de la Generalitat , atès que el registre d’entrada en paper no està habilitat, una vegada signat electrònicament el document el podeu presentar com a “Petició Genèrica”  al registre oficial telemàtic del portal gencat.cat.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

Un cop registrada la sol·licitud i per finalitzar el tràmit, envieu la sol·licitud i l’acusament de rebuda que genera el registre, a la bústia de sir.ssttcc.agricultura@gencat.cat, que gestionarà la vostre petició i procedirà a comunicar-ho al Servei d’atenció a l’usuari del SIR, que es posaran en contacte amb vosaltres.