Tramitacions per treballs forestals

Per als aprofitaments de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), tallades arreu, desarrelament d’arbres i arbustos i obertura de vials en terrenys forestals de titularitat privada es requereix, segons s’escaigui, una autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, o bé una comunicació prèvia a l’inici de l’aprofitament al mateix departament.

AGRO90 us assessora i ajuda en els següents tràmits:

  • Sol·licitar una autorització per fer un aprofitament de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), desarrelament d’arbres i arbustos, tallades arreu i obertura de vials en terrenys forestals de propietat privada que no disposin d’Instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent.
  • Comunicar prèviament la realització d’un aprofitament forestal en el supòsit que no es necessiti autorització.
  • Comunicar les quantitats extretes en el termini d’un mes a comptar un cop acabat l’aprofitament forestal.
  • Sol·licitar una pròrroga.

D’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, al llarg d’aquest any estan en vigor les restriccions següents:

CALENDARI D’AUTORITZACIONS PER ENCENDRE FOC I FER TREBALLS FORESTALS

  • Del 15 de març al 15 d’octubre: Època d’alt risc d’incendi forestal .
  • Del 16 d’octubre al 14 de març:  Per fer foc cal comunicar-ho a l’Ajuntament del municipi corresponent, al Consell Comarcal o a l’oficina comarcal del DAAM.
  • Del 15 de març al 15 d’octubre: Prohibit fer foc, excepte autorització expressa i excepcional del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
  • Del 15 de juny al 15 de setembre: No es poden fer treballs forestals que generin restes, excepte autorització expressa i excepcional del DAAM.