Tramitacions per treballs forestals

Un cop el Pla tècnic de gestió i millora forestal o el Pla simple de gestió forestal ha estat aprovat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal es poden iniciar les actuacions planificades en els instruments d’ordenació forestal (IOF). Amb la resolució d’aprovació del PTGMF i/o PSGF s’autoritzen totes les actuacions planificades. No obstant això, la propietat té l’obligació de comunicar al Centre de la Propietat Forestal l’inici de les actuacions programades.

Les actuacions programades en els plans estan referides per anys o prioritats. La prioritat 1 inclou els cinc primers anys de vigència del pla, la prioritat dos és per als 10 anys següents i la prioritat tres per als 15 darrers, atès que la vigència dels plans pot ser d’un màxim de 30 anys.

Les actuacions planificades en una prioritat concreta es poden dur a terme dins del període que comprèn cada prioritat. A més, s’admet una tolerància màxima de dos anys per a les actuacions que estiguin planificades en els límits entre prioritats (avançant-les o endarrerint-les cronològicament).

Per dur a terme les actuacions programables dels instruments d’ordenació cal tenir en compte el següent:

 • S’ha d’avisar al Centre de la Propietat Forestal de l’inici d’una actuació programada en el PTGMF i/o PSGF deu dies abans de començar els treballs.
 • L’avís d’actuació té una vigència d’un any. Passat aquest termini, si l’actuació no ha finalitzat, encara que sigui parcialment, cal comunicar-ho de nou al Centre de la Propietat Forestal si es vol dur a terme.
 • Un cop rebuda la comunicació de l’inici d’actuació, el Centre de la Propietat Forestal enviarà a la propietat una resposta a l’avís d’actuació, quan s’hagi comprovat si està inclòs en el PTGMF i/o PSGF, en què s’indica si es pot fer. Així mateix, en aquesta carta s’incorporen els possibles condicionants d’execució que puguin afectar l’actuació comunicada.
 • En el supòsit que el pla no tingui prevista l’actuació, el Centre de la Propietat Forestal ho haurà de posar en coneixement de la propietat.

En el cas que la finca forestal estigui situada en un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal i es vulgui dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, cal una autorització especial emesa per l’organisme responsable. Aquesta sol·licitud ha d’anar signada per la propietat, pel representant legal o bé per la persona encarregada dels treballs forestals.

Els municipis d’alt risc d’incendi forestal estan declarats en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995).

Per a la realització d’actuacions no previstes en el Pla de gestió s’ha de sol·licitar una modificació del PTGMF i/o PSGF; la sol·licitud s’ha de presentar per correu ordinari, signada per la propietat o pel representant legal, i ha d’anar acompanyada de la cartografia georeferenciada, sempre que la modificació sol·licitada impliqui una variació de la cartografia de gestió del PTGMF i/o PSGF.

En els supòsits de sol·licituds de modificacions d’actuacions que s’hagin de fer dins d’espais naturals protegits, el Centre de la Propietat Forestal sol·licita un informe preceptiu a l’òrgan gestor de l’espai corresponent.

Cal tenir en compte que durant els tres primers anys de vigència del pla no s’admeten modificacions, salvat que estiguis motivades per qualsevol d’aquests fets:

 • Causes de força major, accidents naturals, incendis forestals, malalties forestals i sinistres que impliquin mesures d’urgència.
 • L’aplicació de les noves tecnologies, les de caràcter experimental i les motivades per canvis sobtats en les orientacions dels mercats de productes forestals.

Per als aprofitaments de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), tallades arreu, desarrelament d’arbres i arbustos i obertura de vials en terrenys forestals de titularitat privada es requereix, segons s’escaigui, una autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, o bé una comunicació prèvia a l’inici de l’aprofitament al mateix departament.

 

AGRO90 us assessora i ajuda en els següents tràmits:

 • Sol·licitar una autorització per fer un aprofitament de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), desarrelament d’arbres i arbustos, tallades arreu i obertura de vials en terrenys forestals de propietat privada que no disposin d’Instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent.
 • Comunicar prèviament la realització d’un aprofitament forestal en el supòsit que no es necessiti autorització.
 • Comunicar les quantitats extretes en el termini d’un mes a comptar un cop acabat l’aprofitament forestal.
 • Sol·licitar una pròrroga.

D’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, al llarg d’aquest any estan en vigor les restriccions següents:

 

Calendari d’autoritzacions per encendre foc i fer treballs forestals

 • Del 15 de març al 15 d’octubre: Època d’alt risc d’incendi forestal .
 • Del 16 d’octubre al 14 de març:  Per fer foc cal comunicar-ho a l’Ajuntament del municipi corresponent, al Consell Comarcal o a l’oficina comarcal del Departament.
 • Del 15 de març al 15 d’octubre: Prohibit fer foc, excepte autorització expressa i excepcional del Departament.
 • Del 15 de juny al 15 de setembre: No es poden fer treballs forestals que generin restes, excepte autorització expressa i excepcional del Departament.