AGRO90 té molts anys d’experiència treballant amb l’Administració, ja sigui a nivell d’Ajuntament com de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal…
 • Projectes d’ordenació de forests públics.
 • Tramitació d’ajuts forestals.
 • Projectes de franges de protecció en urbanitzacions. Seguiment i control dels treballs d’execució de les franges de protecció.
 • Projectes de senyalització d’espais naturals i itineraris turístics.
 • Projectes de restauració i recuperació d’àrees degradades i abocadors.
 • Plans d’ús i gestió d’espais naturals.
 • Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (municipals, comarcals o de l’àmbit de l’ADF).
 • Projectes de pistes forestals.
 • Projectes de gestió de biomassa.
 • Estudis de viabilitat econòmica de recursos forestals.
Projectes en boscos públics
 • Projectes de franges de protecció en urbanitzacions.
 • Seguiment i control dels treballs d’execució de les franges de protecció.
 • Inventari i gestió de zones verdes municipals.
 • Càlcul de manteniment ì redacció del plec de condicions de les zones verdes municipals.
 • Informes paisatgístics.
 • Reordenació de zones urbanes i perifèriques.
 • Disseny de parcs i jardins.
 • Quadern d’explotació i registre de tractaments fitosanitaris.
 • Assessorament en la gestió integrada de plagues del municipi.
Projectes en boscos públics
 • Plans d’autoprotecció (PAU).

  • Centres educatius.
  • Centres sanitaris i residències.
  • Equipaments municipals (poliesportius, teatres, auditoris, etc.).
  • Equipaments de lleure en el medi natural (Cases de colònies, aules de natura, etc.).
  • Urbanitzacions.
  • Activitats a l’aire lliure i en espais tancats.
  • Correfocs i espectacles pirotècnics.
 • Plans d’emergències municipals (PAM)

  • Risc per nevades.
  • Risc per incendis forestals.
  • Risc per inundacions.
  • Risc per transport de mercaderies perilloses.
  • Risc per emergències sísmiques.
 • Plans de desenvolupament turístic (PDT)

 • Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (municipals, comarcals o de l’àmbit de l’ADF).

 • Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

 • Plans d’Acció per la Sostenibilitat.

 • Avaluació ambiental de plans:

Plans Directors Urbanístics. Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).Modificacions Puntuals de Planejament General Plans Parcials (PP). Plans de Millora Urbana (PMU).

 • Plans Especials de projectes (PE): càmpings, hípiques…

 • Plans d’usos del sòl no urbanitzable.

 • Plans directors d’ordenació, gestió i conservació d’espais naturals, agraris i forestals.

Plans per l'administració
 • Auditories energètiques d’equipaments públics.
 • Agendes 21 Locals i Supramunicipals.
 • Actualització d’indicadors ambientals.
 • Projectes d’abocadors.
 • Projectes de punts d’abocament de residus.
 • Projectes de restauració d’espais degradats.
 • Inventari d’arbres i arbredes d’interès local.
 • Inventari d’espais d’interès natural.
 • Catàleg i inventari de masies i cases rurals.
 • Catàleg de béns protegits.
 • Catàleg, inventari i projectes de camins públics.
catàlegs de masies i cases rurals
 • Projectes de renovació del cadastre de rústica.
 • Revisions i actualitzacions de cadastres d’urbana.
 • Digitalització de cartografia cadastral.
 • Serveis de gestió (tramitació d’expedients): canvis de titularitat, conreus o usos, segregacions, recursos…
 • Detecció i tràmit de gestió d’alta en el cadastre d’immobles en sòl no urbanitzable (habitatges, naus, piscines, etc.).
modificacions cadastrals
 • Estudis d’Impacte Ambiental (EIA).
 • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).
 • Estudis i modelització paisatgística.
 • Estudis acústics.
 • Estudis d’avifauna.
 • Inventaris de flora i fauna.
 • Valoracions de finques públiques.
 • Valoracions de danys per catàstrofes naturals.
 • Valoració de danys sobre masses forestals.
Informes de valoració i peritatges
 • Projectes hidràulics d’horts municipals.
 • Estudis d’inundabilitat.
 • Legalització de captacions d’aigües.
Mapes d'inundabilitat
 • Mapes de sensibilitat ambiental (pel planejament urbanístic).
 • Mapes de cobertes i usos del sòl.
 • Mapes de riscos.
 • Mapes d’espais d’interès natural i paisatgístic.
 • Cartografia d’edificacions, camins públics, béns patrimonials…
 • Aixecaments topogràfics.
cartografia a mida